UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
2 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
3 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
4 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
5 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
6 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
7 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
8 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
9 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
10 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
11 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
12 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
13 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
14 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
15 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
16 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
17 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
18 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
19 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502
20 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6502