UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp phép hoạt động đối với trường tiểu học (QT03/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 18 241 Nộp hồ sơ
2 Giải thể trường tiểu học (1.001639.000.00.00.H55) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 18 221 Nộp hồ sơ
3 Cấp phép hoạt động đối với trường mầm non (QT05/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 18 279 Nộp hồ sơ
4 Giải thể trường mầm non (QT06/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 18 519 Nộp hồ sơ
5 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng (QT07/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 13 394 Nộp hồ sơ
6 Thành lập Trường trung học cơ sở (QT08/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 38 616 Nộp hồ sơ
7 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở (QT09/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 38 506 Nộp hồ sơ
8 Thành lập trường tiểu học (QT10/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 38 216 Nộp hồ sơ
9 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học (QT11/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 38 302 Nộp hồ sơ
10 Thành lập trường mầm non (QT12/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 33 524 Nộp hồ sơ
11 Sáp nhập, chia tách trường mầm non (QT13/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 33 253 Nộp hồ sơ
12 Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông - Đối với Phòng GD&ĐT (QT14/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 5 328 Nộp hồ sơ
13 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở (QT15/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 6 297 Nộp hồ sơ
14 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi (QT16/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 8 271 Nộp hồ sơ
15 Chuyển trường trung học cơ sở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (1.004831.000.00.00.H55) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 3 808 Nộp hồ sơ
16 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc (1.005092.000.00.00.H55) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 3 473 Nộp hồ sơ
17 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập hoặc công lập (QT19/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 29 539 Nộp hồ sơ
18 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (QT20/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 14 376 Nộp hồ sơ
19 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (QT21/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 14 549 Nộp hồ sơ
20 Đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (QT22/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 14 230 Nộp hồ sơ