UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (QT.TP.43-X) Hành chính tư pháp 5 6593
2 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (QT.TP.01-X) Công chứng 2 4035
3 Thủ tục chứng thực di chúc (QT.TP.02-X) Công chứng 2 4139
4 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản (QT.TP.03-X) Công chứng 2 3427
5 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở (QT.TP.04-X) Công chứng 2 4498
6 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở (QT.TP.05-X) Công chứng 2 3777
7 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (QT.TP.06-X) Công chứng 1 3675
8 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (QT.TP.07-X) Công chứng 2 4174
9 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) (QT.TP.08-X) Công chứng 1 4128
10 Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (QT.TP.09-X) Công chứng 1 2752
11 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch (QT.TP.10-X) Công chứng 1 4234
12 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (QT.TP.11-X) Công chứng 1 2690
13 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở (QT.VHTDTT.03-X) Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động 7 5000
14 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản (QT.VHTDTT.02-X) Thư viện 3 4635
15 Thủ tục Tiếp công dân (QT.KNTC.01-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 90 4307
16 Thủ tục Xử lý đơn (QT.KNTC.02-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 10 4690
17 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND (QT.KNTC.03-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 30 6086
18 Thủ tục Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND (QT.KNTC.04-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 60 4403