UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục đăng ký khai tử (1.000656.000.00.00.H55) Hộ tịch 1 6584
2 Thủ tục đăng ký lại khai tử (1.005461.000.00.00.H55) Hộ tịch 5 7317
3 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ (1.004845.000.00.00.H55) Hộ tịch 2 6601
4 Thủ tục đăng ký lại kết hôn (1.004746.000.00.00.H55) Hộ tịch 8 6574
5 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (1.004772.000.00.00.H55) Hộ tịch 9 19295
6 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (1.004859.000.00.00.H55) Hộ tịch 3 7090
7 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động (QT.TP.28-X) Hộ tịch 5 8217
8 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động (1.000593.000.00.00.H55) Hộ tịch 5 7714
9 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động (1.003583.000.00.00.H55) Hộ tịch 5 22396
10 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con (1.000689.000.00.00.H55) Hộ tịch 3 21070
11 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con (1.001022.000.00.00.H55) Hộ tịch 3 7733
12 Thủ tục đăng ký kết hôn (1.000894.000.00.00.H55) Hộ tịch 5 7344
13 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước (2.001263.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 30 6895
14 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước (2.001255.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 5 6085
15 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (QT.TP.40-X) Bồi thường nhà nước 60 2560
16 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (QT.TP.41-X) Bồi thường nhà nước 10 7654
17 Trả lại tài sản (QT.TP.42-X) Bồi thường nhà nước 5 4933
18 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (QT.TP.43-X) Bồi thường nhà nước 5 8416