UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
2 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
3 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
4 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
5 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
6 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
7 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
8 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
9 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
10 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
11 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
12 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
13 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
14 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
15 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
16 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
17 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
18 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
19 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610
20 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 6610