UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
2 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
3 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
4 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
5 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
6 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
7 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
8 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
9 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
10 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
11 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
12 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
13 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
14 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
15 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
16 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
17 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
18 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
19 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127
20 Công nhận gia đình văn hóa (1.001120.000.00.00.H55) Gia đình 5 7127