UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
2 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
3 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
4 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
5 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
6 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
7 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
8 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
9 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
10 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
11 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
12 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
13 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
14 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
15 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
16 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
17 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
18 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
19 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864
20 Công nhận gia đình văn hóa (QT.VHTDTT.01-X) Gia đình 5 4864