UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc (QT01/TP) Công chứng 1 744 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (QT11/TP) Công chứng 1 490 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch (QT02/TP) Công chứng 1 648 Nộp hồ sơ
4 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (QT04/TP) Công chứng 1 202 Nộp hồ sơ
5 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp (QT05/TP) Công chứng Trong ngày 565 Nộp hồ sơ
6 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp (QT06/TP) Công chứng 1 554 Nộp hồ sơ
7 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản (QT09/TP) Công chứng 2 365 Nộp hồ sơ
8 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản (QT10/TP) Công chứng 2 168 Nộp hồ sơ
9 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản (QT12/TP) Công chứng 2 353 Nộp hồ sơ
10 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch (QT13/TP) Công chứng 1 182 Nộp hồ sơ
11 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (QT16/TP) Công chứng 1 479 Nộp hồ sơ
12 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (QT17/TP) Công chứng 1 549 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
13 - V4.0: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 4.0 (QT/CC4.0) Công chứng 5 244 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ