UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (QT.TP.01-X) Công chứng 2 6347
2 Thủ tục chứng thực di chúc (QT.TP.02-X) Công chứng 2 5904
3 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản (QT.TP.03-X) Công chứng 2 5564
4 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở (QT.TP.04-X) Công chứng 2 6278
5 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở (QT.TP.05-X) Công chứng 2 5920
6 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (2.000908.000.00.00.H55) Công chứng 1 5928
7 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (2.000843.000.00.00.H55) Công chứng 2 6458
8 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) (2.000884.000.00.00.H55) Công chứng 1 5989
9 Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (2.000913.000.00.00.H55) Công chứng 1 4614
10 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch (2.000927.000.00.00.H55) Công chứng 1 6347
11 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (2.000942.000.00.00.H55) Công chứng 1 4605