UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Một cửa điện tử

Tháng 01/2021

Thành phố Thái Nguyên giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 21/01/2021)

NĂM 2021

5.791

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 5.343

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 5.564

THÁNG

1

Tổng số:

5.791

Kỳ trước:

448

Đã tiếp nhận:

5.343

Đã giải quyết:

5.564

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH