UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Một cửa điện tử

Tháng 01/2022

Thành phố Thái Nguyên giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 27/01/2022)

NĂM 2022

7.961

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 7.624

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 7.602

THÁNG

1

Tổng số:

7.961

Kỳ trước:

337

Đã tiếp nhận:

7.624

Đã giải quyết:

7.602

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH