UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Một cửa điện tử

Tháng 12/2022

Thành phố Thái Nguyên giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 06/12/2022)

NĂM 2022

114.526

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 114.187

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 114.498

THÁNG

12

Tổng số:

28

Kỳ trước:

28

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

11

Tổng số:

316

Kỳ trước:

316

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

288

THÁNG

10

Tổng số:

11.264

Kỳ trước:

356

Đã tiếp nhận:

10.908

Đã giải quyết:

10.948

THÁNG

9

Tổng số:

10.960

Kỳ trước:

362

Đã tiếp nhận:

10.598

Đã giải quyết:

10.604

THÁNG

8

Tổng số:

12.538

Kỳ trước:

627

Đã tiếp nhận:

11.911

Đã giải quyết:

12.176

THÁNG

7

Tổng số:

12.326

Kỳ trước:

357

Đã tiếp nhận:

11.969

Đã giải quyết:

11.699

THÁNG

6

Tổng số:

15.316

Kỳ trước:

432

Đã tiếp nhận:

14.884

Đã giải quyết:

14.959

THÁNG

5

Tổng số:

13.446

Kỳ trước:

344

Đã tiếp nhận:

13.102

Đã giải quyết:

13.014

THÁNG

4

Tổng số:

12.360

Kỳ trước:

429

Đã tiếp nhận:

11.931

Đã giải quyết:

12.016

THÁNG

3

Tổng số:

13.157

Kỳ trước:

458

Đã tiếp nhận:

12.699

Đã giải quyết:

12.728

THÁNG

2

Tổng số:

8.371

Kỳ trước:

270

Đã tiếp nhận:

8.101

Đã giải quyết:

7.913

THÁNG

1

Tổng số:

8.423

Kỳ trước:

339

Đã tiếp nhận:

8.084

Đã giải quyết:

8.153

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH