UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Một cửa điện tử

Tháng 07/2021

Thành phố Thái Nguyên giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 24/07/2021)

NĂM 2021

71.510

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 71.061

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 70.923

THÁNG

7

Tổng số:

12.237

Kỳ trước:

473

Đã tiếp nhận:

11.764

Đã giải quyết:

11.652

THÁNG

6

Tổng số:

15.728

Kỳ trước:

424

Đã tiếp nhận:

15.304

Đã giải quyết:

15.255

THÁNG

5

Tổng số:

9.431

Kỳ trước:

362

Đã tiếp nhận:

9.069

Đã giải quyết:

9.007

THÁNG

4

Tổng số:

9.984

Kỳ trước:

480

Đã tiếp nhận:

9.504

Đã giải quyết:

9.622

THÁNG

3

Tổng số:

12.662

Kỳ trước:

263

Đã tiếp nhận:

12.399

Đã giải quyết:

12.182

THÁNG

2

Tổng số:

5.547

Kỳ trước:

294

Đã tiếp nhận:

5.253

Đã giải quyết:

5.284

THÁNG

1

Tổng số:

8.217

Kỳ trước:

449

Đã tiếp nhận:

7.768

Đã giải quyết:

7.923

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH