UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Một cửa điện tử

Tháng 11/2021

Thành phố Thái Nguyên giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 27/11/2021)

NĂM 2021

116.721

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 116.274

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 116.494

THÁNG

11

Tổng số:

9.861

Kỳ trước:

342

Đã tiếp nhận:

9.519

Đã giải quyết:

9.634

THÁNG

10

Tổng số:

11.699

Kỳ trước:

322

Đã tiếp nhận:

11.377

Đã giải quyết:

11.357

THÁNG

9

Tổng số:

11.176

Kỳ trước:

290

Đã tiếp nhận:

10.886

Đã giải quyết:

10.854

THÁNG

8

Tổng số:

11.637

Kỳ trước:

646

Đã tiếp nhận:

10.991

Đã giải quyết:

11.347

THÁNG

7

Tổng số:

14.677

Kỳ trước:

473

Đã tiếp nhận:

14.204

Đã giải quyết:

14.031

THÁNG

6

Tổng số:

15.713

Kỳ trước:

409

Đã tiếp nhận:

15.304

Đã giải quyết:

15.240

THÁNG

5

Tổng số:

9.416

Kỳ trước:

347

Đã tiếp nhận:

9.069

Đã giải quyết:

9.007

THÁNG

4

Tổng số:

9.983

Kỳ trước:

479

Đã tiếp nhận:

9.504

Đã giải quyết:

9.636

THÁNG

3

Tổng số:

12.660

Kỳ trước:

261

Đã tiếp nhận:

12.399

Đã giải quyết:

12.181

THÁNG

2

Tổng số:

5.545

Kỳ trước:

292

Đã tiếp nhận:

5.253

Đã giải quyết:

5.284

THÁNG

1

Tổng số:

8.215

Kỳ trước:

447

Đã tiếp nhận:

7.768

Đã giải quyết:

7.923

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH