UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

UBND thành phố Thái Nguyên

Ban tiếp công dân tiếp công dân

Trưởng phòng, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Bùi Anh Dũng

Chuyên viên, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Bùi Thị Mơ

Chuyên viên, UBND thành phố Thái Nguyên

24 lượt đánh giá

 Đánh giá

Bùi Xuân Khoa

Trưởng phòng, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Chu Thị Kim Phượng

Chuyên viên, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá