UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (2.000150.000.00.00.H55) Lưu thông hàng hóa 15 499 Nộp hồ sơ
2 Thực hiện trợ cấp hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện thành phố thuộc tỉnh (1.001753.000.00.00.H55) Bảo trợ xã hội 5 681 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật (QT14/TP) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 480 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
4 Cấp bản sao từ sổ gốc (2.000908.000.00.00.H55) Chứng thực 1 864 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
5 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (2.000942.000.00.00.H55) Chứng thực 1 650 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
6 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện (1.001204.000.00.00.H55) Tôn giáo Chính phủ 20 377 Nộp hồ sơ
7 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện (1.001199.000.00.00.H55) Tôn giáo Chính phủ 20 448 Nộp hồ sơ
8 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện (1.001212.000.00.00.H55) Tôn giáo Chính phủ 20 539 Nộp hồ sơ
9 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (1.001180.000.00.00.H55) Tôn giáo Chính phủ 20 524 Nộp hồ sơ
10 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện (1.001220.000.00.00.H55) Tôn giáo Chính phủ 1 330 Nộp hồ sơ
11 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện (1.000316.000.00.00.H55) Tôn giáo Chính phủ 1 653 Nộp hồ sơ
12 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện (2.000267.000.00.00.H55) Tôn giáo Chính phủ 1 451 Nộp hồ sơ
13 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo (1.001228.000.00.00.H55) Tôn giáo Chính phủ 1 321 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
14 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở (QT15/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 6 334 Nộp hồ sơ
15 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (QT21/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 14 554 Nộp hồ sơ
16 Sáp nhập, chia tách đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập (QT25/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 33 191 Nộp hồ sơ
17 Giải thể trung tâm học tập cộng đồng (QT26/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 28 173 Nộp hồ sơ
18 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài ở cấp trung học cơ sở (QT27/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 3 192 Nộp hồ sơ
19 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước ở cấp trung học cơ sở (QT28/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 3 485 Nộp hồ sơ
20 Cấp phép, gia hạn giấy phép dạy thêm cấp tiểu học và trung học cơ sở (QT29/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 13 289 Nộp hồ sơ