UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (QT09/KT) Lưu thông hàng hóa 14,5 497 Nộp hồ sơ
2 Thực hiện trợ cấp hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện thành phố thuộc tỉnh (1.001753.000.00.00.H55) Bảo trợ xã hội 5 680 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện (QT06/NV) Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ 20 377 Nộp hồ sơ
4 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện (QT07/NV) Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ 20 447 Nộp hồ sơ
5 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có địa bàn hoạt động ở một huyện. (QT05/NV) Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ 20 539 Nộp hồ sơ
6 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (QT08/NV) Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ 20 524 Nộp hồ sơ
7 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện (QT04/NV) Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ 1 330 Nộp hồ sơ
8 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện (QT03/NV) Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ 1 653 Nộp hồ sơ
9 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện (QT02/NV) Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ 1 451 Nộp hồ sơ
10 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2, Điều 41, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (QT01/NV) Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ 1 321 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
11 Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật (QT14/TP) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 477 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
12 Cấp bản sao từ sổ gốc (2.000908.000.00.00.H55) Chứng thực 1 864 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
13 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (2.000942.000.00.00.H55) Chứng thực 1 650 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
14 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (QT11/KT) Nông nghiệp 3 613 Nộp hồ sơ
15 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (QT12/KT) Nông nghiệp 3 759 Nộp hồ sơ
16 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (QT13/KT) Nông nghiệp 4,5 779 Nộp hồ sơ
17 Giao rừng cho cộng đồng dân cư nông thôn (QT14/KT) Nông nghiệp 12,5 512 Nộp hồ sơ
18 Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân (QT15/KT) Nông nghiệp 27 511 Nộp hồ sơ
19 Cấp phép hoạt động đối với trường trung học cơ sở (QT01/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 19 523 Nộp hồ sơ
20 Giải thể trường trung học cơ sở (QT02/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 18 369 Nộp hồ sơ