UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 UBND thành phố Thái Nguyên 10464 318 10146 10217 10212 5 244 244 0
2 -- Phường Quan Triều 1279 13 1266 1278 1268 10 0 0 0
3 -- Phường Quang Vinh 1834 0 1834 1834 1834 0 0 0 0
4 -- Phường Túc Duyên 3637 0 3637 3637 3636 1 0 0 0
5 -- Phường Hoàng Văn Thụ 1851 0 1851 1851 1795 56 0 0 0
6 -- Phường Trưng Vương 5763 0 5763 5763 5760 3 0 0 0
7 -- Phường Quang Trung 2690 0 2690 2690 2689 1 0 0 0
8 -- Phường Phan Đình Phùng 3176 2 3174 3175 3171 4 0 0 0
9 -- Phường Tân Thịnh 995 1 994 995 888 107 0 0 0
10 -- Phường Thịnh Đán 455 9 446 448 416 32 7 6 1
11 -- Phường Đồng Quang 4081 0 4081 4081 4080 1 0 0 0
12 -- Phường Gia Sàng 3925 1 3924 3921 3919 2 4 4 0
13 -- Phường Tân Lập 173 0 173 173 131 42 0 0 0
14 -- Phường Cam Giá 1702 1 1701 1690 1677 13 12 12 0
15 -- Phường Phú Xá 1607 3 1604 1607 1602 5 0 0 0
16 -- Phường Hương Sơn 2462 0 2462 2462 2462 0 0 0 0
17 -- Phường Trung Thành 626 0 626 626 611 15 0 0 0
18 -- Phường Tân Thành 1966 1 1965 1966 1960 6 0 0 0
19 -- Phường Tân Long 2324 1 2323 2320 2320 0 4 4 0
20 -- Xã Phúc Hà 918 0 918 918 915 3 0 0 0
21 -- Xã Phúc Xuân 4380 15 4365 4372 4369 3 8 8 0
22 -- Xã Quyết Thắng 1543 0 1543 1543 1538 5 0 0 0
23 -- Xã Phúc Trìu 1242 16 1226 1242 1228 14 0 0 0
24 -- Xã Thịnh Đức 3255 7 3248 3247 3247 0 8 8 0
25 -- Phường Tích Lương 2698 10 2688 2698 2690 8 0 0 0
26 -- Xã Tân Cương 1367 12 1355 1361 1359 2 6 6 0
27 -- Xã Cao Ngạn 2150 0 2150 2150 2150 0 0 0 0
28 -- Phường Đồng Bẩm 2349 5 2344 2348 2346 2 1 1 0
29 -- Phường Chùa Hang 2198 0 2198 2198 2198 0 0 0 0
30 -- Xã Linh Sơn 105 0 105 105 104 1 0 0 0
31 -- Xã Huống Thượng 999 0 999 999 996 3 0 0 0
32 -- Xã Đồng Liên 1606 1 1605 1605 1602 3 0 0 0
33 -- Xã Sơn Cẩm 4813 4 4809 4813 4791 22 0 0 0
Tổng số: 80633 420 80213 80333 79964 369 294 293 1

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH