UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 UBND thành phố Thái Nguyên 11072 269 10803 10823 10823 0 248 247 1
2 -- Phường Quan Triều 3239 10 3229 3239 3238 1 0 0 0
3 -- Phường Quang Vinh 1534 0 1534 1534 1533 1 0 0 0
4 -- Phường Túc Duyên 5783 0 5783 5783 5781 2 0 0 0
5 -- Phường Hoàng Văn Thụ 7047 1 7046 7044 7044 0 3 3 0
6 -- Phường Trưng Vương 7483 0 7483 7484 7483 1 0 0 0
7 -- Phường Quang Trung 2723 4 2719 2723 2720 3 0 0 0
8 -- Phường Phan Đình Phùng 2554 0 2554 2554 2554 0 0 0 0
9 -- Phường Thịnh Đán 1755 10 1745 1753 1751 2 4 4 0
10 -- Phường Tân Thịnh 1745 0 1745 1742 1741 1 3 3 0
11 -- Phường Đồng Quang 2704 0 2704 2704 2704 0 0 0 0
12 -- Phường Gia Sàng 7032 1 7031 7031 7027 4 0 0 0
13 -- Phường Tân Lập 3762 0 3762 3761 3758 3 1 0 1
14 -- Phường Cam Giá 2011 0 2011 2006 1999 7 5 5 0
15 -- Phường Phú Xá 3131 1 3130 3131 3131 0 0 0 0
16 -- Phường Hương Sơn 1951 5 1946 1940 1940 0 11 11 0
17 -- Phường Trung Thành 3439 0 3439 3438 3438 0 1 1 0
18 -- Phường Tân Thành 710 1 709 705 702 3 5 5 0
19 -- Phường Tân Long 2061 0 2061 2061 2061 0 0 0 0
20 -- Xã Phúc Hà 1789 0 1789 1789 1788 1 0 0 0
21 -- Xã Phúc Xuân 4526 1 4525 4526 4514 12 0 0 0
22 -- Xã Quyết Thắng 998 0 998 998 998 0 0 0 0
23 -- Xã Phúc Trìu 2345 4 2341 2344 2338 6 1 1 0
24 -- Xã Thịnh Đức 3657 0 3657 3657 3655 2 0 0 0
25 -- Phường Tích Lương 2885 0 2885 2885 2884 1 0 0 0
26 -- Xã Tân Cương 1501 13 1488 1501 1501 0 1 1 0
27 -- Xã Cao Ngạn 2978 1 2977 2975 2975 0 3 2 1
28 -- Phường Đồng Bẩm 2588 2 2586 2587 2586 1 1 1 0
29 -- Phường Chùa Hang 879 0 879 880 879 1 0 0 0
30 -- Xã Linh Sơn 3425 15 3410 3412 3408 4 13 0 13
31 -- Xã Huống Thượng 2210 1 2209 2210 2190 20 0 0 0
32 -- Xã Đồng Liên 2043 0 2043 2043 2043 0 0 0 0
33 -- Xã Sơn Cẩm 2555 0 2555 2555 2554 1 0 0 0
Tổng số: 106115 339 105776 105818 105741 77 300 284 16

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH