UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 UBND thành phố Thái Nguyên 1222 269 953 905 885 20 317 316 1
2 -- Phường Quan Triều 299 10 289 299 299 0 0 0 0
3 -- Phường Quang Vinh 124 0 124 123 122 1 1 1 0
4 -- Phường Túc Duyên 422 0 422 422 422 0 0 0 0
5 -- Phường Hoàng Văn Thụ 258 1 257 258 258 0 0 0 0
6 -- Phường Trưng Vương 669 0 669 669 669 0 0 0 0
7 -- Phường Quang Trung 243 4 239 239 239 0 4 4 0
8 -- Phường Phan Đình Phùng 147 0 147 147 147 0 0 0 0
9 -- Phường Thịnh Đán 268 10 258 268 268 0 0 0 0
10 -- Phường Tân Thịnh 52 0 52 52 52 0 0 0 0
11 -- Phường Đồng Quang 271 0 271 271 271 0 0 0 0
12 -- Phường Gia Sàng 560 1 559 559 558 1 0 0 0
13 -- Phường Tân Lập 181 0 181 181 181 0 0 0 0
14 -- Phường Cam Giá 346 0 346 341 341 0 5 5 0
15 -- Phường Phú Xá 3 1 2 1 1 0 2 2 0
16 -- Phường Hương Sơn 147 5 142 147 147 0 0 0 0
17 -- Phường Trung Thành 390 0 390 390 390 0 0 0 0
18 -- Phường Tân Thành 127 1 126 127 126 1 0 0 0
19 -- Phường Tân Long 90 0 90 90 90 0 0 0 0
20 -- Xã Phúc Hà 14 0 14 14 13 1 0 0 0
21 -- Xã Phúc Xuân 240 1 239 231 231 0 9 9 0
22 -- Xã Quyết Thắng 93 0 93 93 93 0 0 0 0
23 -- Xã Phúc Trìu 4 4 0 1 1 0 3 3 0
24 -- Xã Thịnh Đức 147 0 147 147 147 0 0 0 0
25 -- Phường Tích Lương 174 0 174 174 174 0 0 0 0
26 -- Xã Tân Cương 143 13 130 141 141 0 2 2 0
27 -- Xã Cao Ngạn 352 1 351 351 351 0 1 0 1
28 -- Phường Đồng Bẩm 261 1 260 261 261 0 0 0 0
29 -- Phường Chùa Hang 39 0 39 39 39 0 0 0 0
30 -- Xã Linh Sơn 21 14 7 7 7 0 14 0 14
31 -- Xã Huống Thượng 173 1 172 173 173 0 0 0 0
32 -- Xã Đồng Liên 154 0 154 154 154 0 0 0 0
33 -- Xã Sơn Cẩm 327 0 327 327 327 0 0 0 0
Tổng số: 7961 337 7624 7602 7578 24 358 342 16

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH