UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 UBND thành phố Thái Nguyên 9022 335 8687 8771 8770 1 251 251 0
2 -- Phường Quan Triều 1687 0 1687 1675 1672 3 12 11 1
3 -- Phường Quang Vinh 1503 0 1503 1503 1503 0 0 0 0
4 -- Phường Túc Duyên 5101 0 5101 5101 5099 2 0 0 0
5 -- Phường Hoàng Văn Thụ 2643 7 2636 2643 2595 48 0 0 0
6 -- Phường Trưng Vương 4368 0 4368 4368 4367 1 0 0 0
7 -- Phường Quang Trung 1751 0 1751 1751 1740 11 0 0 0
8 -- Phường Phan Đình Phùng 1716 12 1704 1703 1699 4 13 0 13
9 -- Phường Thịnh Đán 816 7 809 806 779 27 10 10 0
10 -- Phường Tân Thịnh 561 2 559 561 558 3 0 0 0
11 -- Phường Đồng Quang 2217 0 2217 2217 2217 0 0 0 0
12 -- Phường Gia Sàng 3604 3 3601 3604 3603 1 0 0 0
13 -- Phường Tân Lập 2236 0 2236 2236 2212 24 0 0 0
14 -- Phường Cam Giá 1593 8 1585 1591 1585 6 2 2 0
15 -- Phường Phú Xá 1497 18 1479 1495 1465 30 2 2 0
16 -- Phường Hương Sơn 2160 0 2160 2153 2153 0 7 7 0
17 -- Phường Trung Thành 3156 0 3156 3156 3155 1 0 0 0
18 -- Phường Tân Thành 1760 0 1760 1759 1753 6 1 1 0
19 -- Phường Tân Long 1888 0 1888 1881 1880 1 7 7 0
20 -- Xã Phúc Xuân 863 7 856 857 846 11 6 6 0
21 -- Xã Phúc Hà 1313 1 1312 1313 1310 3 0 0 0
22 -- Xã Quyết Thắng 1699 8 1691 1699 1696 3 0 0 0
23 -- Xã Phúc Trìu 1132 4 1128 1119 1119 0 13 12 1
24 -- Xã Thịnh Đức 4833 6 4827 4828 4827 1 5 5 0
25 -- Phường Tích Lương 1581 5 1576 1574 1569 5 7 7 0
26 -- Xã Tân Cương 958 5 953 953 950 3 5 5 0
27 -- Xã Cao Ngạn 1787 0 1787 1787 1787 0 0 0 0
28 -- Phường Đồng Bẩm 2287 8 2279 2283 2280 3 5 5 0
29 -- Phường Chùa Hang 562 0 562 561 555 6 0 0 0
30 -- Xã Linh Sơn 455 0 455 455 455 0 0 0 0
31 -- Xã Huống Thượng 365 0 365 349 348 1 16 13 3
32 -- Xã Đồng Liên 1385 0 1385 1383 1383 0 2 2 0
33 -- Xã Sơn Cẩm 1254 1 1253 1252 1247 5 2 2 0
Tổng số: 69753 437 69316 69387 69177 210 366 348 18

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH