UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 UBND thành phố Thái Nguyên 842 335 507 655 655 0 187 187 1
2 -- Phường Quan Triều 2 0 2 2 2 0 0 0 0
3 -- Phường Quang Vinh 101 0 101 101 101 0 0 0 0
4 -- Phường Túc Duyên 217 0 217 217 217 0 0 0 0
5 -- Phường Hoàng Văn Thụ 16 7 9 14 11 3 2 2 0
6 -- Phường Trưng Vương 181 0 181 181 181 0 0 0 0
7 -- Phường Quang Trung 1 0 1 1 1 0 0 0 0
8 -- Phường Phan Đình Phùng 62 12 50 50 50 0 12 0 12
9 -- Phường Tân Thịnh 3 2 1 2 2 0 1 1 0
10 -- Phường Thịnh Đán 52 7 45 37 31 6 15 15 0
11 -- Phường Đồng Quang 67 0 67 67 67 0 0 0 0
12 -- Phường Gia Sàng 196 3 193 193 193 0 3 3 0
13 -- Phường Tân Lập 12 0 12 12 0 12 0 0 0
14 -- Phường Cam Giá 77 8 69 67 67 0 10 10 0
15 -- Phường Phú Xá 182 18 164 182 163 19 0 0 0
16 -- Phường Hương Sơn 79 0 79 79 79 0 0 0 0
17 -- Phường Trung Thành 207 0 207 207 207 0 0 0 0
18 -- Phường Tân Thành 82 0 82 82 82 0 0 0 0
19 -- Phường Tân Long 68 0 68 68 68 0 0 0 0
20 -- Xã Phúc Hà 63 1 62 63 62 1 0 0 0
21 -- Xã Phúc Xuân 11 7 4 5 5 0 6 6 0
22 -- Xã Quyết Thắng 41 7 34 37 37 0 4 4 0
23 -- Xã Phúc Trìu 30 4 26 30 30 0 0 0 0
24 -- Xã Thịnh Đức 169 6 163 169 169 0 0 0 0
25 -- Phường Tích Lương 77 3 74 73 73 0 5 5 0
26 -- Xã Tân Cương 44 5 39 43 43 0 1 1 0
27 -- Xã Cao Ngạn 85 0 85 84 84 0 1 1 0
28 -- Phường Đồng Bẩm 172 8 164 167 166 1 5 5 0
29 -- Phường Chùa Hang 4 0 4 4 4 0 0 0 0
30 -- Xã Linh Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 -- Xã Huống Thượng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 -- Xã Đồng Liên 50 0 50 50 50 0 0 0 0
33 -- Xã Sơn Cẩm 44 1 43 44 41 3 0 0 0
Tổng số: 3237 434 2803 2986 2941 45 252 240 13

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH