UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 UBND thành phố Thái Nguyên 14347 169 14178 14166 14164 2 181 181 0
2 -- Phường Quan Triều 2725 0 2725 2713 2705 8 12 12 0
3 -- Phường Quang Vinh 1750 0 1750 1750 1749 1 0 0 0
4 -- Phường Túc Duyên 4882 0 4882 4882 4878 4 0 0 0
5 -- Phường Hoàng Văn Thụ 5876 0 5876 5873 5872 1 3 3 0
6 -- Phường Trưng Vương 5779 0 5779 5779 5775 4 0 0 0
7 -- Phường Quang Trung 4078 1 4077 4078 4076 2 0 0 0
8 -- Phường Phan Đình Phùng 4840 0 4840 4839 4820 19 1 1 0
9 -- Phường Tân Thịnh 1123 0 1123 1123 1112 11 0 0 0
10 -- Phường Thịnh Đán 1774 4 1770 1768 1749 19 6 4 2
11 -- Phường Đồng Quang 4917 0 4917 4917 4888 29 0 0 0
12 -- Phường Gia Sàng 5058 0 5058 5053 5050 3 5 5 0
13 -- Phường Tân Lập 518 0 518 518 517 1 0 0 0
14 -- Phường Cam Giá 2002 0 2002 2001 1995 6 1 1 0
15 -- Phường Phú Xá 2031 0 2031 2031 2027 4 0 0 0
16 -- Phường Hương Sơn 3364 0 3364 3364 3360 4 0 0 0
17 -- Phường Trung Thành 3789 0 3789 3787 3759 28 2 2 0
18 -- Phường Tân Thành 2442 0 2442 2442 2438 4 0 0 0
19 -- Phường Tân Long 1826 0 1826 1824 1823 1 2 2 0
20 -- Xã Phúc Hà 1239 0 1239 1239 1229 10 0 0 0
21 -- Xã Phúc Xuân 1769 0 1769 1751 1743 8 18 18 0
22 -- Xã Quyết Thắng 2179 0 2179 2175 2156 19 4 4 0
23 -- Xã Phúc Trìu 1225 0 1225 1210 1206 4 15 15 0
24 -- Xã Thịnh Đức 2938 0 2938 2938 2936 2 0 0 0
25 -- Phường Tích Lương 2586 0 2586 2585 2578 7 1 1 0
26 -- Xã Tân Cương 1337 0 1337 1329 1329 0 8 8 0
27 -- Xã Cao Ngạn 2581 1 2580 2581 2577 4 0 0 0
28 -- Phường Đồng Bẩm 2231 0 2231 2230 2226 4 1 1 0
29 -- Phường Chùa Hang 4528 1 4527 4529 4498 31 0 0 0
30 -- Xã Linh Sơn 464 0 464 464 445 19 0 0 0
31 -- Xã Huống Thượng 1861 0 1861 1848 1793 55 13 13 0
32 -- Xã Đồng Liên 2095 0 2095 2095 2066 29 0 0 0
33 -- Xã Sơn Cẩm 4447 0 4447 4438 4408 30 9 9 0
Tổng số: 104601 176 104425 104320 103947 373 282 280 2

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH