UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 UBND thành phố Thái Nguyên 8225 404 7821 8032 8032 0 193 193 0
2 -- Phường Quan Triều 1386 1 1385 1386 1386 0 0 0 0
3 -- Phường Quang Vinh 1410 0 1410 1410 1410 0 0 0 0
4 -- Phường Túc Duyên 6012 0 6012 6012 6012 0 0 0 0
5 -- Phường Hoàng Văn Thụ 5959 2 5957 5959 5959 0 0 0 0
6 -- Phường Trưng Vương 4788 0 4788 4788 4788 0 0 0 0
7 -- Phường Quang Trung 3098 0 3098 3099 3098 1 0 0 0
8 -- Phường Phan Đình Phùng 2890 0 2890 2890 2890 0 0 0 0
9 -- Phường Thịnh Đán 2723 3 2720 2721 2715 6 2 2 0
10 -- Phường Tân Thịnh 1437 1 1436 1437 1437 0 0 0 0
11 -- Phường Đồng Quang 2071 0 2071 2071 2071 0 0 0 0
12 -- Phường Gia Sàng 3665 4 3661 3663 3661 2 1 1 0
13 -- Phường Tân Lập 4351 0 4351 4351 4351 0 0 0 0
14 -- Phường Cam Giá 1605 7 1598 1598 1597 1 7 7 0
15 -- Phường Phú Xá 1800 0 1800 1800 1800 0 0 0 0
16 -- Phường Hương Sơn 1560 1 1559 1550 1550 0 10 10 0
17 -- Phường Trung Thành 2534 2 2532 2534 2534 0 0 0 0
18 -- Phường Tân Thành 1223 0 1223 1220 1218 2 3 3 0
19 -- Phường Tân Long 1528 1 1527 1527 1527 0 1 1 0
20 -- Xã Phúc Xuân 4264 0 4264 4261 4261 0 3 3 0
21 -- Xã Phúc Hà 1992 0 1992 1992 1991 1 0 0 0
22 -- Xã Quyết Thắng 595 0 595 595 595 0 0 0 0
23 -- Xã Phúc Trìu 2074 0 2074 2071 2071 0 3 3 0
24 -- Xã Thịnh Đức 4893 1 4892 4893 4892 1 0 0 0
25 -- Phường Tích Lương 1854 3 1851 1855 1850 5 0 0 0
26 -- Xã Tân Cương 1407 6 1401 1406 1405 1 1 1 0
27 -- Xã Cao Ngạn 3074 7 3067 3072 3072 0 2 1 1
28 -- Phường Đồng Bẩm 2716 2 2714 2714 2714 0 2 2 0
29 -- Phường Chùa Hang 1778 1 1777 1778 1776 2 0 0 0
30 -- Xã Linh Sơn 1515 1 1514 1510 1508 2 5 4 1
31 -- Xã Huống Thượng 1506 0 1506 1506 1506 0 0 0 0
32 -- Xã Đồng Liên 1154 0 1154 1154 1153 1 0 0 0
33 -- Xã Sơn Cẩm 4909 0 4909 4908 4885 23 1 1 0
Tổng số: 91996 447 91549 91763 91715 48 234 232 2

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH