UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 UBND thành phố Thái Nguyên 930 404 526 737 737 0 193 193 0
2 -- Phường Quan Triều 30 1 29 29 29 0 1 1 0
3 -- Phường Quang Vinh 113 0 113 113 113 0 0 0 0
4 -- Phường Túc Duyên 417 0 417 417 417 0 0 0 0
5 -- Phường Hoàng Văn Thụ 13 2 11 13 13 0 0 0 0
6 -- Phường Trưng Vương 373 0 373 370 370 0 3 3 0
7 -- Phường Quang Trung 305 0 305 306 305 1 0 0 0
8 -- Phường Phan Đình Phùng 228 0 228 228 228 0 0 0 0
9 -- Phường Tân Thịnh 149 2 147 149 148 1 0 0 0
10 -- Phường Thịnh Đán 30 3 27 26 26 0 4 4 0
11 -- Phường Đồng Quang 139 0 139 139 139 0 0 0 0
12 -- Phường Gia Sàng 248 4 244 244 243 1 3 1 2
13 -- Phường Tân Lập 206 0 206 206 206 0 0 0 0
14 -- Phường Cam Giá 109 7 102 109 109 0 0 0 0
15 -- Phường Phú Xá 156 0 156 156 156 0 0 0 0
16 -- Phường Hương Sơn 114 1 113 103 103 0 11 11 0
17 -- Phường Trung Thành 262 2 260 262 262 0 0 0 0
18 -- Phường Tân Thành 131 0 131 88 88 0 43 43 0
19 -- Phường Tân Long 104 1 103 104 104 0 0 0 0
20 -- Xã Phúc Xuân 230 0 230 229 229 0 1 1 0
21 -- Xã Phúc Hà 133 0 133 133 133 0 0 0 0
22 -- Xã Quyết Thắng 56 0 56 55 55 0 1 1 0
23 -- Xã Phúc Trìu 304 0 304 303 303 0 1 1 0
24 -- Xã Thịnh Đức 292 1 291 292 291 1 0 0 0
25 -- Phường Tích Lương 101 3 98 97 97 0 4 4 0
26 -- Xã Tân Cương 78 6 72 76 76 0 2 2 0
27 -- Xã Cao Ngạn 183 7 176 182 182 0 1 1 0
28 -- Phường Đồng Bẩm 132 2 130 129 129 0 3 3 0
29 -- Phường Chùa Hang 155 1 154 155 154 1 0 0 0
30 -- Xã Linh Sơn 167 1 166 167 167 0 0 0 0
31 -- Xã Huống Thượng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 -- Xã Đồng Liên 42 0 42 42 42 0 0 0 0
33 -- Xã Sơn Cẩm 182 0 182 170 170 0 12 12 0
Tổng số: 6112 448 5664 5829 5824 5 283 281 2

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH