UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 UBND thành phố Thái Nguyên 1449 317 1132 1243 1240 3 207 207 0
2 -- Phường Quan Triều 202 12 190 202 198 4 0 0 0
3 -- Phường Quang Vinh 163 0 163 163 163 0 0 0 0
4 -- Phường Túc Duyên 366 0 366 366 365 1 0 0 0
5 -- Phường Hoàng Văn Thụ 131 0 131 131 131 0 0 0 0
6 -- Phường Trưng Vương 539 0 539 537 537 0 2 2 0
7 -- Phường Quang Trung 323 0 323 323 323 0 0 0 0
8 -- Phường Phan Đình Phùng 414 1 413 414 413 1 0 0 0
9 -- Phường Tân Thịnh 132 0 132 132 131 1 0 0 0
10 -- Phường Thịnh Đán 78 9 69 70 62 8 8 6 2
11 -- Phường Đồng Quang 479 0 479 479 479 0 0 0 0
12 -- Phường Gia Sàng 442 1 441 433 433 0 9 9 0
13 -- Phường Tân Lập 1 0 1 0 0 0 1 1 0
14 -- Phường Cam Giá 194 1 193 190 189 1 4 4 0
15 -- Phường Phú Xá 209 3 206 209 206 3 0 0 0
16 -- Phường Hương Sơn 272 0 272 272 272 0 0 0 0
17 -- Phường Trung Thành 79 0 79 78 78 0 1 1 0
18 -- Phường Tân Thành 229 1 228 222 222 0 7 7 0
19 -- Phường Tân Long 54 1 53 54 54 0 0 0 0
20 -- Xã Phúc Hà 33 0 33 33 33 0 0 0 0
21 -- Xã Phúc Xuân 451 15 436 440 440 0 11 11 0
22 -- Xã Quyết Thắng 411 0 411 411 411 0 0 0 0
23 -- Xã Phúc Trìu 126 16 110 126 125 1 0 0 0
24 -- Xã Thịnh Đức 291 7 284 286 286 0 5 5 0
25 -- Phường Tích Lương 317 10 307 317 316 1 0 0 0
26 -- Xã Tân Cương 143 12 131 136 136 0 7 7 0
27 -- Xã Cao Ngạn 207 0 207 206 206 0 1 1 0
28 -- Phường Đồng Bẩm 240 5 235 236 236 0 4 4 0
29 -- Phường Chùa Hang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 -- Xã Linh Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 -- Xã Huống Thượng 71 0 71 71 71 0 0 0 0
32 -- Xã Đồng Liên 244 0 244 244 241 3 0 0 0
33 -- Xã Sơn Cẩm 257 4 253 256 254 2 1 1 0
Tổng số: 8547 415 8132 8280 8251 29 268 266 2

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH