UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 UBND thành phố Thái Nguyên 6025 334 5691 5764 5764 0 261 261 0
2 -- Phường Quan Triều 843 0 843 843 842 1 0 0 0
3 -- Phường Quang Vinh 1111 0 1111 1111 1111 0 0 0 0
4 -- Phường Túc Duyên 2646 0 2646 2646 2645 1 0 0 0
5 -- Phường Hoàng Văn Thụ 1432 7 1425 1432 1386 46 0 0 0
6 -- Phường Trưng Vương 2440 0 2440 2440 2439 1 0 0 0
7 -- Phường Quang Trung 831 0 831 831 820 11 0 0 0
8 -- Phường Phan Đình Phùng 819 12 807 806 802 4 13 0 13
9 -- Phường Tân Thịnh 318 2 316 318 315 3 0 0 0
10 -- Phường Thịnh Đán 562 7 555 554 530 24 8 8 0
11 -- Phường Đồng Quang 1408 0 1408 1408 1408 0 0 0 0
12 -- Phường Gia Sàng 2427 3 2424 2424 2424 0 3 3 0
13 -- Phường Tân Lập 1197 0 1197 1197 1173 24 0 0 0
14 -- Phường Cam Giá 1192 8 1184 1188 1187 1 4 4 0
15 -- Phường Phú Xá 947 18 929 944 915 29 3 2 1
16 -- Phường Hương Sơn 1309 0 1309 1308 1308 0 1 1 0
17 -- Phường Trung Thành 1736 0 1736 1736 1736 0 0 0 0
18 -- Phường Tân Thành 1207 0 1207 1174 1170 4 33 33 0
19 -- Phường Tân Long 1706 0 1706 1704 1704 0 2 2 0
20 -- Xã Phúc Hà 1029 1 1028 1028 1026 2 1 1 0
21 -- Xã Phúc Xuân 621 7 614 612 604 8 9 9 0
22 -- Xã Quyết Thắng 1461 8 1453 1459 1457 2 2 2 0
23 -- Xã Phúc Trìu 773 4 769 773 773 0 0 0 0
24 -- Xã Thịnh Đức 2453 6 2447 2450 2450 0 3 3 0
25 -- Phường Tích Lương 821 5 816 820 815 5 1 1 0
26 -- Xã Tân Cương 604 5 599 601 598 3 3 3 0
27 -- Xã Cao Ngạn 1072 0 1072 1072 1072 0 0 0 0
28 -- Phường Đồng Bẩm 1467 8 1459 1466 1463 3 1 1 0
29 -- Phường Chùa Hang 334 0 334 333 328 5 0 0 0
30 -- Xã Linh Sơn 50 0 50 50 50 0 0 0 0
31 -- Xã Huống Thượng 161 0 161 161 160 1 0 0 0
32 -- Xã Đồng Liên 936 0 936 936 936 0 0 0 0
33 -- Xã Sơn Cẩm 1119 1 1118 1117 1112 5 2 2 0
Tổng số: 43057 436 42621 42706 42523 183 350 336 14

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH