UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 UBND thành phố Thái Nguyên 4058 318 3740 3786 3784 2 272 272 0
2 -- Phường Quan Triều 834 12 822 830 824 6 4 4 0
3 -- Phường Quang Vinh 581 0 581 577 577 0 4 4 0
4 -- Phường Túc Duyên 1372 0 1372 1372 1371 1 0 0 0
5 -- Phường Hoàng Văn Thụ 1161 0 1161 1161 1161 0 0 0 0
6 -- Phường Trưng Vương 2139 0 2139 2137 2137 0 2 2 0
7 -- Phường Quang Trung 938 0 938 938 937 1 0 0 0
8 -- Phường Phan Đình Phùng 1178 1 1177 1177 1175 2 1 1 0
9 -- Phường Tân Thịnh 605 1 604 604 602 2 1 0 1
10 -- Phường Thịnh Đán 310 9 301 296 287 9 14 12 2
11 -- Phường Đồng Quang 1706 0 1706 1706 1705 1 0 0 0
12 -- Phường Gia Sàng 1287 1 1286 1283 1283 0 4 4 0
13 -- Phường Tân Lập 2 0 2 2 2 0 0 0 0
14 -- Phường Cam Giá 667 1 666 659 653 6 8 8 0
15 -- Phường Phú Xá 700 3 697 700 697 3 0 0 0
16 -- Phường Hương Sơn 914 0 914 914 914 0 0 0 0
17 -- Phường Trung Thành 218 0 218 218 217 1 0 0 0
18 -- Phường Tân Thành 778 1 777 771 768 3 7 7 0
19 -- Phường Tân Long 226 1 225 226 226 0 0 0 0
20 -- Xã Phúc Hà 371 0 371 371 371 0 0 0 0
21 -- Xã Phúc Xuân 1412 15 1397 1401 1400 1 11 11 0
22 -- Xã Quyết Thắng 746 0 746 746 746 0 0 0 0
23 -- Xã Phúc Trìu 540 16 524 536 532 4 4 4 0
24 -- Xã Thịnh Đức 1071 7 1064 1067 1067 0 4 4 0
25 -- Phường Tích Lương 940 10 930 936 934 2 4 4 0
26 -- Xã Tân Cương 449 12 437 443 441 2 6 6 0
27 -- Xã Cao Ngạn 746 0 746 745 745 0 1 1 0
28 -- Phường Đồng Bẩm 877 5 872 870 870 0 7 7 0
29 -- Phường Chùa Hang 900 0 900 900 900 0 0 0 0
30 -- Xã Linh Sơn 96 0 96 96 96 0 0 0 0
31 -- Xã Huống Thượng 483 0 483 483 482 1 0 0 0
32 -- Xã Đồng Liên 640 0 640 640 637 3 0 0 0
33 -- Xã Sơn Cẩm 2675 4 2671 2674 2672 2 1 1 0
Tổng số: 31620 417 31203 31265 31213 52 355 352 3

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH