UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 UBND thành phố Thái Nguyên 8714 318 8396 8403 8398 5 311 311 0
2 -- Phường Quan Triều 1255 12 1243 1255 1245 10 0 0 0
3 -- Phường Quang Vinh 1442 0 1442 1442 1442 0 0 0 0
4 -- Phường Túc Duyên 2991 0 2991 2991 2990 1 0 0 0
5 -- Phường Hoàng Văn Thụ 1835 0 1835 1835 1787 48 0 0 0
6 -- Phường Trưng Vương 4650 0 4650 4644 4641 3 6 6 0
7 -- Phường Quang Trung 2689 0 2689 2689 2688 1 0 0 0
8 -- Phường Phan Đình Phùng 2466 1 2465 2466 2462 4 0 0 0
9 -- Phường Tân Thịnh 922 1 921 921 817 104 1 1 0
10 -- Phường Thịnh Đán 412 9 403 402 378 24 10 5 5
11 -- Phường Đồng Quang 3294 0 3294 3294 3293 1 0 0 0
12 -- Phường Gia Sàng 3137 1 3136 3136 3134 2 1 1 0
13 -- Phường Tân Lập 2 0 2 2 2 0 0 0 0
14 -- Phường Cam Giá 1401 1 1400 1395 1386 9 6 4 2
15 -- Phường Phú Xá 1253 3 1250 1253 1248 5 0 0 0
16 -- Phường Hương Sơn 2162 0 2162 2157 2157 0 5 5 0
17 -- Phường Trung Thành 424 0 424 424 410 14 0 0 0
18 -- Phường Tân Thành 1640 1 1639 1629 1626 3 11 11 0
19 -- Phường Tân Long 2044 1 2043 2044 2044 0 0 0 0
20 -- Xã Phúc Hà 777 0 777 777 774 3 0 0 0
21 -- Xã Phúc Xuân 3889 15 3874 3882 3880 2 7 7 0
22 -- Xã Quyết Thắng 1319 0 1319 1319 1318 1 0 0 0
23 -- Xã Phúc Trìu 1095 16 1079 1094 1083 11 1 1 0
24 -- Xã Thịnh Đức 2679 7 2672 2673 2673 0 6 6 0
25 -- Phường Tích Lương 2176 10 2166 2176 2171 5 0 0 0
26 -- Xã Tân Cương 1074 12 1062 1068 1066 2 6 6 0
27 -- Xã Cao Ngạn 1724 0 1724 1724 1724 0 0 0 0
28 -- Phường Đồng Bẩm 1909 5 1904 1901 1899 2 8 8 0
29 -- Phường Chùa Hang 1972 0 1972 1972 1972 0 0 0 0
30 -- Xã Linh Sơn 102 0 102 102 102 0 0 0 0
31 -- Xã Huống Thượng 705 0 705 705 704 1 0 0 0
32 -- Xã Đồng Liên 1315 0 1315 1315 1312 3 0 0 0
33 -- Xã Sơn Cẩm 4483 4 4479 4483 4462 21 0 0 0
Tổng số: 67952 417 67535 67573 67288 285 379 372 7

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH