UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 UBND thành phố Thái Nguyên 3166 404 2762 2869 2869 0 297 297 0
2 -- Phường Quan Triều 311 1 310 311 311 0 0 0 0
3 -- Phường Quang Vinh 489 0 489 489 489 0 0 0 0
4 -- Phường Túc Duyên 2112 0 2112 2112 2112 0 0 0 0
5 -- Phường Hoàng Văn Thụ 1126 2 1124 1126 1126 0 0 0 0
6 -- Phường Trưng Vương 1839 0 1839 1839 1839 0 0 0 0
7 -- Phường Quang Trung 1124 0 1124 1125 1125 0 0 0 0
8 -- Phường Phan Đình Phùng 943 0 943 942 942 0 1 1 0
9 -- Phường Thịnh Đán 909 3 906 909 909 0 0 0 0
10 -- Phường Tân Thịnh 651 1 650 650 650 0 1 1 0
11 -- Phường Đồng Quang 654 0 654 654 654 0 0 0 0
12 -- Phường Gia Sàng 1140 4 1136 1139 1137 2 0 0 0
13 -- Phường Tân Lập 1241 0 1241 1241 1241 0 0 0 0
14 -- Phường Cam Giá 546 7 539 546 546 0 0 0 0
15 -- Phường Phú Xá 474 0 474 474 474 0 0 0 0
16 -- Phường Hương Sơn 487 1 486 480 480 0 7 7 0
17 -- Phường Trung Thành 1166 2 1164 1166 1166 0 0 0 0
18 -- Phường Tân Thành 344 0 344 343 343 0 1 1 0
19 -- Phường Tân Long 242 1 241 242 242 0 0 0 0
20 -- Xã Phúc Xuân 1056 0 1056 1056 1056 0 0 0 0
21 -- Xã Phúc Hà 687 0 687 687 687 0 0 0 0
22 -- Xã Quyết Thắng 268 0 268 268 268 0 0 0 0
23 -- Xã Phúc Trìu 831 0 831 822 822 0 9 9 0
24 -- Xã Thịnh Đức 1610 1 1609 1609 1608 1 1 1 0
25 -- Phường Tích Lương 585 3 582 582 581 1 3 2 1
26 -- Xã Tân Cương 435 6 429 435 435 0 0 0 0
27 -- Xã Cao Ngạn 805 7 798 803 803 0 2 2 0
28 -- Phường Đồng Bẩm 836 2 834 834 834 0 2 2 0
29 -- Phường Chùa Hang 662 1 661 661 660 1 1 1 0
30 -- Xã Linh Sơn 467 1 466 462 462 0 5 5 0
31 -- Xã Huống Thượng 547 0 547 547 547 0 0 0 0
32 -- Xã Đồng Liên 320 0 320 306 306 0 14 14 0
33 -- Xã Sơn Cẩm 1525 0 1525 1524 1524 0 1 1 0
Tổng số: 29598 447 29151 29253 29248 5 345 344 1

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH