UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.00xxxxxx Cấp GPXD đối với nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Nguyễn Trọng Tuấn 22/09/2021 19:27 14/10/2021 08:00 Mới tiếp nhận
2 000.00xxxxxx Cấp GPXD đối với nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Nguyễn Trọng Tuấn 22/09/2021 19:27 14/10/2021 08:00 Mới tiếp nhận
3 000.00xxxxxx Cấp GPXD đối với nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Nguyễn Trọng Tuấn 22/09/2021 19:27 14/10/2021 08:00 Mới tiếp nhận
4 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Dương Văn Quân 22/09/2021 17:36 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
5 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Lê Phú Thắng 22/09/2021 17:35 24/09/2021 08:00 Hoàn thành
6 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Ái 22/09/2021 17:34 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
7 000.19xxxxxx Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Lê Thị Nguyên 22/09/2021 17:33 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
8 000.03xxxxxx Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN HUY KHÁNH 22/09/2021 16:00 30/09/2021 08:00 Hoàn thành
9 000.09xxxxxx Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi dương văn thanh 22/09/2021 17:04 24/09/2021 08:00 Đã chuyển xử lý
10 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Toàn Thắng 22/09/2021 17:00 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
11 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Toàn Thắng 22/09/2021 17:00 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
12 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Toàn Thắng 22/09/2021 17:00 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
13 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Toàn Thắng 22/09/2021 17:00 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
14 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Toàn Thắng 22/09/2021 17:00 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
15 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Vũ Văn Tiến 22/09/2021 17:00 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
16 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đinh Thị Năm 22/09/2021 17:00 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
17 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Hoàng Ngọc Huyền 22/09/2021 16:59 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
18 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Hoàng Thị Nhận 22/09/2021 16:59 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
19 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Hoàng Chí Thanh 22/09/2021 16:59 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
20 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Đình Tiến 22/09/2021 16:59 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
21 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Minh Toàn 22/09/2021 16:59 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
22 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Hải Hùng 22/09/2021 16:59 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
23 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Văn Thanh 22/09/2021 16:59 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
24 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Văn Thanh 22/09/2021 16:59 27/09/2021 08:00 Hoàn thành
25 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Văn Thanh 22/09/2021 16:59 27/09/2021 08:00 Hoàn thành