UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LÊ HỮU HIỆP 31/10/2020 10:14 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
2 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LÊ ĐỨC THUẬN 31/10/2020 10:14 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
3 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG HOÀI NAM 31/10/2020 10:14 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
4 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ LAN ANH 31/10/2020 10:13 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
5 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THU HÀ 31/10/2020 10:13 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
6 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHÙNG THỊ LOAN 31/10/2020 10:13 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
7 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG HOÀI NAM 31/10/2020 10:12 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
8 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ VĂN KIỆM 31/10/2020 10:12 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
9 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 31/10/2020 10:11 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
10 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LƯƠNG VĂN NINH 31/10/2020 10:11 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
11 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TUẤN 31/10/2020 10:11 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
12 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT 31/10/2020 10:10 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
13 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỒNG BÍCH THỦY 31/10/2020 10:10 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
14 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG HOÀI ANH 31/10/2020 10:09 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
15 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG ĐÌNH TÔN 31/10/2020 10:06 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
16 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ÍCH HUY HOÀNG 31/10/2020 10:06 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
17 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÀ 31/10/2020 10:05 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
18 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHẠM THỊ YÊN 31/10/2020 10:04 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
19 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HOÀNG VÂN ANH 31/10/2020 10:03 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
20 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ KIM THẢO 31/10/2020 10:03 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
21 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ ĐÌNH QUYỀN 31/10/2020 10:02 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
22 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận MA VĂN YÊN 31/10/2020 10:02 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
23 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NGỌC TUẤN 31/10/2020 10:02 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
24 000.18xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ NỤ 31/10/2020 10:01 03/11/2020 14:00 Hoàn thành
25 000.00xxxxxx Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp chuyển mục đích trong cùng nhóm đất nông nghiệp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) Đặng Đức Tính 31/10/2020 09:39 20/11/2020 10:00 Đã chuyển xử lý