UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 054942xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 118-TRẦN THỊ NHÀI 18/02/2020 17:45 21/02/2020 08:00 Mới tiếp nhận
2 054912xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ MAI 18/02/2020 16:59 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
3 054912xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận GIÀNG THỊ DÍNH 18/02/2020 16:59 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
4 054912xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN MINH TUẤN 18/02/2020 16:59 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
5 054912xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN MINH TUẤN 18/02/2020 16:58 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
6 054912xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HOA 18/02/2020 16:58 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
7 054912xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HOA 18/02/2020 16:58 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
8 054912xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HOA 18/02/2020 16:58 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
9 054912xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ XUÂN 18/02/2020 16:58 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
10 054912xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN THẮNG 18/02/2020 16:57 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
11 054912xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN THẮNG 18/02/2020 16:56 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
12 057102xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Văn Tuệ 18/02/2020 16:45 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
13 057102xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Đức Văn 18/02/2020 16:45 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
14 057102xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Đình Lương 18/02/2020 16:45 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
15 057102xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Ngọc Nam 18/02/2020 16:45 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
16 057102xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Hoàng Yến Anh 18/02/2020 16:44 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
17 057102xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Dương Thị Thuận 18/02/2020 16:44 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
18 016402xxxxxx Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (Đối với nhà ở riêng lẻ) Vũ Thị Phương Thanh 18/02/2020 16:42 10/03/2020 15:00 Đã chuyển xử lý
19 057102xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Bích Ngọc 18/02/2020 16:42 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
20 057102xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Ly 18/02/2020 16:42 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
21 057102xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Văn Tiến 18/02/2020 16:42 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
22 057102xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Vương Quang Hiệp 18/02/2020 16:41 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
23 054432xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trần Thị Hoài Hải 18/02/2020 16:41 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
24 054432xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mai Đức Chung 18/02/2020 16:41 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
25 054432xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đoàn Hồng Hải 18/02/2020 16:40 21/02/2020 08:00 Hoàn thành