UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Tên dịch vụ: Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục Công nhận câu lại bộ thể thao cơ sở.

2. PHẠM VI

- Áp dụng đối với các hộ gia đình muốn thực hiện thủ tục Công nhận câu lại bộ thể thao cơ sở.

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc UBND.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

 • UBND:              Ủy ban nhân dân
 • BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
 • VHTDTT:        Văn hóa thể dục thể thao
 • CCCM:            Công chức chuyên môn

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Quyết định thành lập;

X

 

 

Danh sách Ban chủ nhiệm;

X

 

 

Danh sách hội viên;

 

X

 

 

Địa điểm luyện tập;

 

X

 

 

Quy chế hoạt động.

 

X

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý

 

07 ngày làm việc

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B2

Người đứng tên thành lập câu lạc bộ thể thao cơ sở nộp bộ hồ sơ trực tiếp tại BP TN&TKQ nơi câu lạc bộ đặt trụ sở. BP TN&TKQ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, chuyển CCCM phụ trách.

Tổ chức, công dân/ BP TN&TKQ

01 ngày

Theo 5.2

Mẫu số 01

Mẫu số 02

Mẫu số 03

Mẫu số 04

 

B3

- CCCM kiểm tra hồ sơ, dự thảo Quyết định công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở, trình lãnh đạo UBND quyết định.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì CCCM dự thảo thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc văn bản từ chối giải quyết, trong đó nêu rõ lý do, trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt.

CCCM

04 ngày

Mẫu số 04

 

B4

Lãnh đạo UBND xem xét hồ sơ:

+ Nếu đồng ý thì ký phê duyệt;

+ Nếu không đồng ý thì trả CCCM thụ lý lại.

Lãnh đạo UBND

01 ngày

Mẫu số 04

Quyết định công nhận câu lạc bộ

B5

CCCM tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo, đóng dấu lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho BP TN&TKQ

CCCM

½ ngày

Mẫu số 04

 

B5

BP TN&TKQ vào sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, công dân.

BP TN&TKQ

½ ngày

Mẫu số 04

PL09-STCL

PL10-STCL

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao.

- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể thao cơ sở.

             

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

 1.  

Biểu mẫu chung:

Mẫu số 01

Mẫu số 02

Mẫu số 03

Mẫu số 04

PL09-STCL

PL10-STCL

 

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc

Sổ thống kê thủ tục hành chính

 1.  

Biễu mẫu chuyên môn:

Không

7. HỒ SƠ  LƯU

TT

Hồ sơ lưu

 1.  

Hồ sơ đầu vào:

1.1

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (nếu có)

1.2

Quyết định thành lập;

1.3

Danh sách Ban chủ nhiệm;

1.4

Danh sách hội viên;

1.5

Địa điểm luyện tập;

1.6

Quy chế hoạt động.

 1.  

Kết quả thực hiện thủ tục:

2.1

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

2.2

Quyết định công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở/ Văn bản từ chối giải quyết

 1.  

Tài liệu tham chiếu

3.1

Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc

3.2

Sổ thống kê thủ tục hành chính

Hồ sơ được lưu trữ, bảo quản tại bộ phận chuyên môn sau đó chuyển xuống lưu trữ của cơ quan theo quy định

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Quyết định thành lập;
2 Danh sách Ban chủ nhiệm;
3 Danh sách hội viên;
4 Danh sách hội viên;
5 Quy chế hoạt động

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006
2 Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao
3 Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể thao cơ sở

QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Thời gian giải quyết 0,5 ngày làm việc
Bước 2: Giải quyết hồ sơ Thời gian giải quyết 6 ngày làm việc
Bước 3: Trả kết quả Thời gian giải quyết 0,5 ngày làm việc
}