UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Tên dịch vụ: Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

1. MỤC ĐÍCH

       Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

2. PHẠM VI

- Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân muốn thực hiện Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc UBND

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

 • UBND:              Ủy ban nhân dân
 • BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
 • LĐTBXH:       Lao động thương binh và xã hội

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc thay thế phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Cá nhân, hộ gia đình là người cư trú tại Việt Nam; có sức khỏe và có hành vi dân sự đầy đủ; có tư cách đạo đức tốt; không bj hạn chế  một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em; không bị kết án về một trong tội cố ý xâm hại tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác,ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha m,vợ, chồng, con cháu,người có công nuôi dưỡng mình, dụ dỗ,ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật,mua , bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

- Có chỗ ở và điều kiện kinh tế phù hợp, đảm bảo chăm sóc,nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em..

- Tự nguyện nhận chăm sóc trẻ em; có sự đồng thuận giữa các thành viên trong gia đình về việc nhận chăm sóc trẻ em; các thành viên trong gia đình không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em.

- Người thân thích nhận trẻ em chăm sóc thay thế phải là người thành niên; các trường hợp khác phải hơn trẻ từ 20 tuổi trở lên.

- Cá nhân, người đại diện gia đình là người nước ngoài phải cư trú tại Việt Nam ít nhất 06 tháng và còn thời hạn cư trú tại Việt Nam ít nhất 12 tháng vào thời điểm đăng ký.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Đơn đăng ký nhận chăm sóc thay thế (Mẫu số 08 Nghị định 56/2017/NĐ-CP)

x

 

2

Giấy khám sức khỏe trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ do cơ quan y tế cấp theo quy định của pháp luật

x

 

3

Lý Lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với cá nhân, người đại diện gia đình chăm sóc, thay thế là người nước ngoài

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Cá nhân, người đại diện gia đình có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế làm hồ sơ theo quy định và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại BPTN&TKQ nơi cư trú. BPTN&TKQ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, chuyển Công chức chuyên môn phụ trách.

Tổ chức/ Công dân, BP TN&TKQ

½ ngày

Theo 5.2

Mẫu số 01

Mẫu số 02

Mẫu số 03

Mẫu số 04

 

B2

 Công chức chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo thông báo hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết, trình lãnh đạo UBND phê duyệt;

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tập hợp, lập, lưu trữ danh sách cá nhân, hộ gia đình có nguyện vọng nhận chăm sóc thay thế, hàng quý cập nhật danh sách gửi Phòng LĐTBXH thành phố để thực hiện trách nhiệm điều phối việc lựa chọn cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc thay thế.

- Công chức chuyên môn có trách nhiệm lựa chọn hình thức, cá nhân, hộ gia đình chăm sóc thay thế phù hợp với trẻ em.

+ Xác minh điều kiện của cá nhân,gia đình nhận chăm sóc thay thế.

+ Cung cấp thông tin về cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em.

+ Lấy ý kiến của trẻ từ đủ 7 tuổi trở lên.

+ Lựa chọn, thông báo, cung cấp thông tin, hồ sơ của trẻ em cần chăm sóc thay thế cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

- Tham mưu cho lãnh đạo ban  hành quyết định giao, nhận trẻ em cho cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc thay thế.

Công chức chuyên môn

09 ngày

Mẫu số 04

 

B3

 Lãnh đạo UBND xem xét:

 • Nếu đồng ý thì ký phê duyệt
 • Nếu không đồng ý thì chuyển Công chức chuyên môn thụ lý lại

Lãnh đạo UBND

04 ngày

Mẫu số 04

Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế

B4

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo UBND, đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển BP TN&TKQ

Công chức chuyên môn

01  ngày

Mẫu số 04

 

B5

BP TN&TKQ vào sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, công dân.

BP TN&TKQ

1/2  ngày

Mẫu số 04

PL 09 - STCL

PL 10 - STCL

5.8

Cơ sở pháp lý

 

Luật trẻ em năm 2016

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của chính phủ quy định chi tiếtmột số điều của Luật trẻ em.

             

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

 1.  

Biểu mẫu chung:

Mẫu số 01

Mẫu số 02

Mẫu số 03

Mẫu số 04

PL 09 - STCL

PL 10 - STCL

 

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc

Sổ thống kê thủ tục hành chính

 1.  

Biễu mẫu chuyên môn:

Đơn đăng ký nhận chăm sóc thay thế (Mẫu số 08 Nghị định 56/2017/NĐ-CP)

7. HỒ SƠ  LƯU

TT

Hồ sơ lưu

 1.  

Hồ sơ đầu vào:

1.1

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (nếu có)

1.2

Đơn đăng ký nhận chăm sóc thay thế (Mẫu số 08 Nghị định 56/2017/NĐ-CP)

1.3

Giấy khám sức khỏe trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ do cơ quan y tế cấp theo quy định của pháp luật

1.4

Lý Lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp ( đối với cá nhân, người đại diện gia đình chăm sóc, thay thế là người nước ngoài

 1.  

Kết quả thực hiện thủ tục:

2.1

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

2.2

BC xác minh cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

2.3

Quyết định giao, nhận việc chăm sóc thay thế trẻ em/ Văn bản từ chối giải quyết

 1.  

Tài liệu tham chiếu

3.1

Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc

3.2

Sổ thống kê thủ tục hành chính

Hồ sơ được lưu trữ, bảo quản tại bộ phận chuyên môn, thời gian lưu vĩnh viễn

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đăng ký nhận chăm sóc thay thế (Mẫu số 08 Nghị định 56/2017/NĐ-CP)
2 Giấy khám sức khỏe trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ do cơ quan y tế cấp theo quy định của pháp luật
3 Lý Lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với cá nhân, người đại diện gia đình chăm sóc, thay thế là người nước ngoài

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Luật trẻ em năm 2016
2 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Thời gian giải quyết 0,5 ngày làm việc
Bước 2: Giải quyết hồ sơ Thời gian giải quyết 14 ngày làm việc
Bước 3: Trả kết quả Thời gian giải quyết 0,5 ngày làm việc
}