UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Tên dịch vụ: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 28 NGÀY LÀM VIỆC)

1. MỤC ĐÍCH

      Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi).

2. PHẠM VI

- Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân muốn thực hiện Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi).

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc UBND.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

 • UBND:              Ủy ban nhân dân
 • BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
 • LĐTBXH:       Lao động thương binh xã hội
 • CCCM:            Công chức chuyên môn

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Không  

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (Theo mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)

X

 

 

Sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của Công an cấp xã

 

X

 

Giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em

 

X

 

Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV

X

 

 

Giấy khai sinh của con của người đơn thân đối với trường hợp người đơn thân nghèo đang nuôi con

 

X

 

Đơn của người nhận chăm sóc người cao tuổi có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã và đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC đối với các đối tượng là người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng

X

 

 

Giấy xác nhận khuyết tật đối với người khuyết tật

 

X

 

Giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền và giấy khai sinh của con đối với trường hợp đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi

 

X

 

Văn bản kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với trường hợp điều chỉnh thôi hưởng

X

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý

 

28 ngày

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Đối tượng, người giám hộ của đối tượng gửi qua đường bưu điện hoặc nộp bộ hồ sơ trực tiếp tại BPTN&TKQ - UBND. BP TN&TKQ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, chuyển CCCM phụ trách.

Công dân, BP TN&TKQ

½ ngày

Theo 5.2

Mẫu số 01

Mẫu số 02

Mẫu số 03

Mẫu số 04

 

B2

CCCM kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì họp Hội đồng xét duyệt, thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở UBND trong thời hạn 07 ngày. Hết thời gian niêm yết, nếu không có khiếu nại thì CCCM bổ sung biên bản họp kết luận vào hồ sơ của đối tượng, dự thảo văn bản đề nghị gửi Phòng LĐTBXH, trình lãnh đạo UBND phê duyệt. Trường hợp có khiếu nại thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, Hội đồng xét duyệt kết luận và công khai về vấn đề khiếu nại, trình lãnh đạo UBND xem xét, quyết định.
 • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì CCCM dự thảo thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, nêu rõ lý do, trình lãnh đạo UBND ký, phê duyệt.

CCCM, Hội đồng xét duyệt

14 ngày

Mẫu số 04

 

B3

Lãnh đạo UBND xem xét hồ sơ:

+ Nếu đồng ý thì ký phê duyệt

+ Nếu không đồng ý thì trả CCCM thụ lý lại

Lãnh đạo UBND

02 ngày

Mẫu số 04

Văn bản đề nghị/Văn bản từ chối giải quyết

 

 

B4

CCCM tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo, đóng dấu, và gửi hồ sơ lên Phòng LĐTBXH

CCCM

01 ngày

Mẫu số 04

 

B5

Phòng LĐTBXH thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp huyện quyết định điều chỉnh hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội cho đối tượng. Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng, Phòng LĐTBXH phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Phòng LĐTBXH

10 ngày

 

 

B6

CCCM tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo cấp trên, đóng dấu lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho BP TN&TKQ

CCCM

¼ ngày

Mẫu số 04

 

B7

BP TN&TKQ vào sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, công dân.

BP TN&TKQ

¼ ngày

Mẫu số 04

PL 09 - STCL

PL 10 - STCL

5.8

Cơ sở pháp lý

 

 • Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
 • Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
             

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

 1.  

Biểu mẫu chung:

Mẫu số 01

Mẫu số 02

Mẫu số 03

Mẫu số 04

PL 09 - STCL

PL 10 - STCL

 

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc

Sổ thống kê thủ tục hành chính

 1.  

Biễu mẫu chuyên môn:

- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (Mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ - Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)

- Đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (Mẫu số 04 - Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)

7. HỒ SƠ  LƯU

TT

Hồ sơ lưu

 1.  

Hồ sơ đầu vào:

1.1

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (nếu có)

1.2

Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (Theo mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)

1.3

Sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của Công an cấp xã

1.4

Giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em

1.5

Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV

1.6

Giấy khai sinh của con của người đơn thân đối với trường hợp người đơn thân nghèo đang nuôi con

1.7

Đơn của người nhận chăm sóc người cao tuổi có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã và đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC đối với các đối tượng là người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng

1.8

Giấy xác nhận khuyết tật đối với người khuyết tật

1.9

Giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền và giấy khai sinh của con đối với trường hợp đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi

1.10

Văn bản kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với trường hợp điều chỉnh thôi hưởng

 1.  

Kết quả thực hiện thủ tục:

2.1

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

2.2

Quyết định trợ cấp, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng/ Văn bản từ chối giải quyết

 1.  

Tài liệu tham chiếu

3.1

Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc

3.2

Sổ thống kê thủ tục hành chính

Hồ sơ được lưu trữ, bảo quản tại bộ phận chuyên môn sau đó chuyển xuống lưu trữ của cơ quan theo quy định

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (Theo mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)
2 Sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của Công an cấp xã
3 Giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em
4 Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV
5 Giấy khai sinh của con của người đơn thân đối với trường hợp người đơn thân nghèo đang nuôi con
6 Đơn của người nhận chăm sóc người cao tuổi có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã và đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC đối với các đối tượng là người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng
7 Giấy xác nhận khuyết tật đối với người khuyết tật
8 Giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền và giấy khai sinh của con đối với trường hợp đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi
9 Văn bản kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với trường hợp điều chỉnh thôi hưởng

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 - Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
2 - Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Thời gian giải quyết 0,5 ngày làm việc
Bước 2: Giải quyết hồ sơ Thời gian giải quyết 27 ngày làm việc
Bước 3: Trả kết quả Thời gian giải quyết 0,5 ngày làm việc
}