UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Tên dịch vụ: Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. PHẠM VI

- Áp dụng đối với các Tổ chức, cá nhân muốn thực hiện Thủ tục Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc UBND.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

 • UBND:             Ủy ban nhân dân
 • CCCM:             Công chức chuyên môn
 • BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Điều kiện tiến hành phiên họp cộng đồng dân cư: Có sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án hoặc người được cấp có thẩm quyền của chủ dự án ủy nhiệm tham gia

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

01 (một) văn bản xin ý kiến tham vấn cộng đồng về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

x

 

 

01 (một) báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý

 

15 ngày làm việc

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Chủ dự án gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại BPTN&TKQ, BPTN&TKQ  tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh bằng văn bản;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả, chuyển CCCM thụ lý

Công dân,

BPTN&TKQ

½ ngày

Hồ sơ theo 5.2

Mẫu số 01

Mẫu số 02

Mẫu số 03

Mẫu số 04

 

B2

CCCM tiếp nhận hồ sơ từ BPTN&TKQ, tiến hành kiểm tra hồ sơ :

- Trường hợp hồ sơ, không đáp ứng yêu cầu, dự thảo thông báo hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hoặc văn bản từ chối giải quyết, nêu rõ lý do, trình lãnh đạo UBND phê duyệt.

- Trường hợp đạt yêu cầu thì tổ chức các hoạt động tham vấn cộng đồng theo quy định, dự thảo văn bản phản hồi về việc thực hiện dự án, trình lãnh đạo UBND phê duyệt

CCCM

12 ngày

Mẫu số 04

 

B3

 Lãnh đạo UBND:

 • Đồng ý thì ký duyệt

-    Không đồng ý thì chuyển lại CCCM thụ lý lại

Lãnh đạo UBND

02 ngày

Mẫu số 04

Văn bản phản hồi về việc thực hiện dự án

B4

CCCM tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo, đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho BP TN&TKQ

CCCM

1/4 ngày

Mẫu số 04

 

B5

BP TN&TKQ vào sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, công dân.

BP TN&TKQ

1/4 ngày

Mẫu số 04

PL 09 - STCL

PL 10 - STCL

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

             

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

 1.  

Biểu mẫu chung:

Mẫu số 01

Mẫu số 02

Mẫu số 03

Mẫu số 04

PL 09 - STCL

PL 10 - STCL

 

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc

Sổ thống kê thủ tục hành chính

 1.  

Biễu mẫu chuyên môn:

- Mẫu văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn UBND phường/cơ quan, tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.4 - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT)

- Mẫu biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án (Phụ lục 2.6 - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT)

7. HỒ SƠ  LƯU

TT

Hồ sơ lưu

 1.  

Hồ sơ đầu vào:

1.1

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (nếu có)

1.2

01 (một) văn bản xin ý kiến tham vấn cộng đồng về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

1.3

01 (một) báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

 1.  

Kết quả thực hiện thủ tục:

2.1

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

2.2

Văn bản phản hồi về việc thực hiện dự án/ Văn bản từ chối giải quyết

 1.  

Tài liệu tham chiếu

3.1

Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc

3.2

Sổ thống kê thủ tục hành chính

Hồ sơ được lưu trữ, bảo quản tại bộ phận chuyên môn sau đó chuyển xuống lưu trữ của cơ quan theo quy định

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 01 (một) văn bản xin ý kiến tham vấn cộng đồng về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
2 01 (một) báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014
2 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường
3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Thời gian giải quyết 0,5 ngày làm việc
Bước 2: Giải quyết hồ sơ Thời gian giải quyết 14 ngày làm việc
Bước 3: Trả kết quả Thời gian giải quyết 0,5 ngày làm việc
}