UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Tên dịch vụ: Thẩm định việc thành lập tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

           1. MỤC ĐÍCH

            Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan việc thẩm định việc thành lập tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập

            2. PHẠM VI

            Áp dụng đối với hoạt động thẩm định việc thành lập tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập

            Cán bộ, công chức thuộc phòng Nội vụ và các phòng ban/bộ phận liên quan thuộc UBND thành phố chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát quy trình này

            3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

            - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

            - Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

            4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

            - UBND: Ủy ban nhân dân

            - TTHC: Thủ tục hành chính

            - NV: Nội vụ

           5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

- Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có)

- Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu, nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập: Cần nêu rõ gồm các nội dung:

+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý

+ Mục tiêu, phạm vi đối tượng hoạt động, tên gọi của tổ chức

+ Loại hình đơn vị sự nghiệp công lập

+ Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn;

+ Cơ cấu tổ chức (nếu có quy mô lớn)

+ Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động

+ Dự kiến về nhân sự, số lượng người làm việc theo từng vị trí việc làm, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để đảm bảo cho đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động sau khi được thành lập

+ Phương án tổ chức và lộ trình triển khai hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

+ Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có)

+ Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của Bộ quản lý, lĩnh vực)

x

 

 

Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực)

 

x

 

Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

x

 

 

Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan

 

x

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

a) Nếu nhận trực tiếp: xem xét tính hợp lệ và đầy đủ theo mục 5.2 của hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn giải quyết

+ Nếu đầy đủ, lập Giấy biên nhận và hẹn ngày trả hồ sơ;

+ Ngược lại, phát phiếu hướng dẫn yêu cầu tổ chức bổ sung tài liệu, thông tin cần thiết.

b) Nếu nhận qua bưu điện: Văn thư có trách nhiệm chuyển ngay văn bản đến phòng chuyên môn để xử lý;

c) Nếu nhận trực tuyến theo dịch vụ công mức độ 3 hoặc 4:

1. Nhận cảnh báo hồ sơ mới (trên hệ thống).

2. Tiếp nhận hồ sơ (trên hệ thống)

3. Kiểm tra hồ sơ  (trên hệ thống)

4. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (trên hệ thống)

5. Đối với trường hợp hướng dẫn bổ sung hoặc trả hồ sơ không đủ điều kiện (gửi thông báo trên hệ thống)

d) Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả vào số theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử. Lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ chuyển phòng chuyên môn thẩm định thông qua hệ thống phần mềm trực tuyến

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Chậm nhất sau 1/2 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả – mẫu số 02

 

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ – mẫu số 01

 

Sổ theo dõi hồ sơ – mẫu số 02

 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 04

B2

Thẩm định hồ sơ

1. Nội dung thẩm định:

a) Tính hợp pháp của hồ sơ;

  b) Căn cứ thẩm định: theo mục 5.8. Tài liệu viện dẫn

2. Xử lý kết quả thẩm định

a) Trường hợp từ chối, hoặc cần bổ sung hoàn thiện, cán bộ thụ lý thông báo cho tổ chức bằng văn bản và nêu rõ lý do thông qua hệ thống, trực tiếp hoặc qua SMS

b) Tổ chức có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì Phòng Nội vụ có văn bản trả lời không giải quyết

C) Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo

Cán bộ được phân công chuyên môn

 

9,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 04

B3

Dự thảo văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan trình lãnh đạo phòng/Lãnh đạo UBND có thẩm quyền ký văn bản và gửi tới cơ quan liên quan

Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn quy định

Trường hợp quá thới hạn quy định, Phòng Nội vụ tham mưu UBND ra văn bản xin lỗi và gửi tới tổ chức (nêu rõ lý do)

Phòng chuyên  môn

 

Lãnh đạo UBND

 

Cơ quan liên quan

3 ngày

Văn bản cho ý kiến

 

 

 

B4

Dư thảo kết quả thực hiện thủ tục, kèm theo hồ sơ được thẩm định trình lãnh đạo phòng xem xét thông qua và tham mưu lãnh đạo UBND ký văn bản

Cán bộ được phân công chuyên môn

Lãnh đạo phòng chuyên môn

1/2  ngày

Hồ sơ trình

Tờ trình

B5

Phê duyệt:

- Nếu hồ sơ hợp lệ lãnh đạo UBND ký văn bản đề nghị UBND tỉnh phê duyệt;

- Nếu không đồng ý: có thể sửa trực tiếp lên văn bản và chuyển cho đơn vị soạn thảo hoàn thiện

Lãnh đạo UBND thành phố

01 ngày

Hồ sơ trình

Tờ trình     

B6

Tiếp nhận và chuyển kết quả về bộ phận TN&TKQ, cập nhật sổ theo dõi hồ sơ hoặc phần mềm. Thực hiện thu phí (nếu có) và trả kết quả theo đúng thời gian hẹn (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo từng cấp độ giải quyết). Lưu hồ sơ theo dõi

Phòng chuyên môn

Bộ phận TN&TKQ

1/2 ngày

Sổ theo dõi hồ sơ giải quyết TTHC - mẫu số 02

Ghi chú:

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Nộp lệ phí khi nhận kết quả TTHC tại bộ phận một cửa.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng, cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công đến người sử dụng.

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên;

            6. BIỂU MẪU/PHỤ LỤC

TT

Tên Biểu mẫu

  1.  

Các biểu mẫu theo quyết định 05/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên

       2.

Phụ lục 01 – Lưu đồ quy trình

            7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

TT

Hồ sơ lưu (bản sao)

  1.  

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

       2.

 

Các biểu mẫu theo quyết định 05/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên

        3.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

        4.

Các biểu mẫu khác (nếu có) trong quá trình thực hiện thủ tục và các văn bản pháp quy

Hồ sơ được lưu tại phòng Nội vụ theo quy trình lưu trữ hồ sơ hiện hành

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
2 Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực)
3 Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
4 Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
3 Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010
4 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
5 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên

QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Thời gian giải quyết 0,5 ngày làm việc
Bước 2: Phòng Nội vụ xử lý hồ sơ Thời gian giải quyết 12,5 ngày làm việc
Bước 3: Lãnh đạo UBND phê duyệt Thời gian giải quyết 1 ngày làm việc
Bước 4: Phòng Nội vụ nhận kết quả Thời gian giải quyết 0,5 ngày làm việc
Bước 5: Bộ phận Một cửa trả kết quả Thời gian giải quyết 0,5 ngày làm việc
Nộp hồ sơ mức độ 3
}