UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con (QT.TP.32-X) Hành chính tư pháp 3 6675
2 Thủ tục đăng ký kết hôn (QT.TP.33-X) Hành chính tư pháp 5 5715
3 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (QT.TP.34-X) Hành chính tư pháp 8 5709
4 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (QT.TP.35-X) Hành chính tư pháp 5 5593
5 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (QT.TP.36-X) Hành chính tư pháp 5 11050
6 Thủ tục bầu hòa giải viên (QT.TP.37-X) Hành chính tư pháp 5 8010
7 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (QT.TP.38-X) Hành chính tư pháp 3 4411
8 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (QT.TP.39-X) Hành chính tư pháp 5 6104
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (QT.TP.40-X) Hành chính tư pháp 60 1671
10 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (QT.TP.41-X) Hành chính tư pháp 10 6613
11 Trả lại tài sản (QT.TP.42-X) Hành chính tư pháp 5 3857
12 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (QT.TP.43-X) Hành chính tư pháp 5 7242
13 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (QT.TP.01-X) Công chứng 2 6187
14 Thủ tục chứng thực di chúc (QT.TP.02-X) Công chứng 2 5744
15 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản (QT.TP.03-X) Công chứng 2 5363
16 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở (QT.TP.04-X) Công chứng 2 6139
17 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở (QT.TP.05-X) Công chứng 2 5703
18 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (QT.TP.06-X) Công chứng 1 5711
19 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (QT.TP.07-X) Công chứng 2 6209
20 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) (QT.TP.08-X) Công chứng 1 5838