UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp lại GPXD đối với nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. (1.007288.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 5 378 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 Cấp GPXD đối với nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. (1.007262.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 15 1890 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. (1.007266.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 15 388 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
4 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp chuyển mục đích trong cùng nhóm đất nông nghiệp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) (1.000798.000.00.00.H55) Đất đai 15 431 Nộp hồ sơ
5 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) (1.000798.000.00.00.H55) Đất đai 15 718 Nộp hồ sơ
6 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện (2.000395.000.00.00.H55) Đất đai 45 515 Nộp hồ sơ
7 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường (1.004138.000.00.00.H55) Môi trường 10 292 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (2.000162.000.00.00.H55) Lưu thông hàng hóa 15 275 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
9 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu (2.001240.000.00.00.H55) Lưu thông hàng hóa 7 261 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
10 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu (2.000615.000.00.00.H55) Lưu thông hàng hóa 7 603 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
11 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (2.000629.000.00.00.H55) Lưu thông hàng hóa 7 266 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
12 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (1.001279.000.00.00.H55) Lưu thông hàng hóa 7 255 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
13 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (2.000633.000.00.00.H55) Lưu thông hàng hóa 10 413 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
14 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy (QT14/VHTT) Quyền tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật 3,5 312 Nộp hồ sơ
15 Khai báo thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (QT15/VHTT) Quyền tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật 3,5 293 Nộp hồ sơ
16 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (1.001874.000.00.00.H55) Gia đình 17,5 602 Nộp hồ sơ
17 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (1.003185.000.00.00.H55) Gia đình 17,5 692 Nộp hồ sơ
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (1.003103.000.00.00.H55) Gia đình 13,5 221 Nộp hồ sơ
19 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (1.003226.000.00.00.H55) Gia đình 11,5 232 Nộp hồ sơ
20 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (1.003140.000.00.00.H55) Gia đình 26,5 298 Nộp hồ sơ