UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (2.000150.000.00.00.H55) Lưu thông hàng hóa 15 1018 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (2.000162.000.00.00.H55) Lưu thông hàng hóa 15 517 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu (2.001240.000.00.00.H55) Lưu thông hàng hóa 7 536 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu (2.000615.000.00.00.H55) Lưu thông hàng hóa 7 928 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (2.000629.000.00.00.H55) Lưu thông hàng hóa 7 570 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
6 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (1.001279.000.00.00.H55) Lưu thông hàng hóa 7 564 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
7 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (2.000633.000.00.00.H55) Lưu thông hàng hóa 10 719 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
8 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (2.000181.000.00.00.H55) Lưu thông hàng hóa 15 642 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
9 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu (2.000620.000.00.00.H55) Lưu thông hàng hóa 10 567 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
10 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện (2.002096.000.00.00.H55) Công nghiệp địa phương 30 950
11 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do UBND thành phố thực hiện (2.000591.000.00.00.H55) An toàn thực phẩm 20 345
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do UBND Thành phố thực hiện (2.000535.000.00.00.H55) An toàn thực phẩm 3 360