UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy (QT14/VHTT) Quyền tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật 3,5 647 Nộp hồ sơ
2 Khai báo thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (QT15/VHTT) Quyền tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật 3,5 627 Nộp hồ sơ
3 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (1.001874.000.00.00.H55) Gia đình 17,5 888 Nộp hồ sơ
4 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (1.003185.000.00.00.H55) Gia đình 17,5 968 Nộp hồ sơ
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (1.003103.000.00.00.H55) Gia đình 13,5 472 Nộp hồ sơ
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (1.003226.000.00.00.H55) Gia đình 11,5 567 Nộp hồ sơ
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (1.003140.000.00.00.H55) Gia đình 26,5 578 Nộp hồ sơ
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (1.003243.000.00.00.H55) Gia đình 26,5 464 Nộp hồ sơ
9 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm (2.000440.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 5 738 Nộp hồ sơ
10 Công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (1.004646.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 3,5 826 Nộp hồ sơ
11 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (1.004622.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 3,5 486 Nộp hồ sơ
12 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (1.004634.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 3,5 742 Nộp hồ sơ
13 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (1.004644.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 3,5 576 Nộp hồ sơ
14 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (1.004648.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 7 854 Nộp hồ sơ
15 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản (1.001723.000.00.00.H55) Thư viện 2,5 505 Nộp hồ sơ
16 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện (1.003635.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 15 497 Nộp hồ sơ
17 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện (1.003645.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 20 395 Nộp hồ sơ
18 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (1.000933.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 5 343 Nộp hồ sơ