UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy (QT14/VHTT) Quyền tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật 3,5 695 Nộp hồ sơ
2 Khai báo thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (QT15/VHTT) Quyền tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật 3,5 674 Nộp hồ sơ
3 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (1.001874.000.00.00.H55) Gia đình 17,5 929 Nộp hồ sơ
4 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (1.003185.000.00.00.H55) Gia đình 17,5 1000 Nộp hồ sơ
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (1.003103.000.00.00.H55) Gia đình 13,5 509 Nộp hồ sơ
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (1.003226.000.00.00.H55) Gia đình 11,5 609 Nộp hồ sơ
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (1.003140.000.00.00.H55) Gia đình 26,5 610 Nộp hồ sơ
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (1.003243.000.00.00.H55) Gia đình 26,5 501 Nộp hồ sơ
9 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm (2.000440.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 5 786 Nộp hồ sơ
10 Công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (1.004646.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 3,5 867 Nộp hồ sơ
11 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (1.004622.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 3,5 528 Nộp hồ sơ
12 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (1.004634.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 3,5 785 Nộp hồ sơ
13 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (1.004644.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 3,5 618 Nộp hồ sơ
14 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (1.004648.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 7 899 Nộp hồ sơ
15 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản (1.001723.000.00.00.H55) Thư viện 2,5 544 Nộp hồ sơ
16 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện (1.003635.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 15 537 Nộp hồ sơ
17 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện (1.003645.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 20 433 Nộp hồ sơ
18 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (1.000933.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 5 386 Nộp hồ sơ