UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (1.001266.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 712 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (2.000720.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 976 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (2.000575.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 578 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
4 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (1.001570.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 756 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
5 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (1.004895.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 5 423 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
6 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (1.005010.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 1 1680 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
7 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (1.005377.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 1 1281 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
8 Giải thể tự nguyện hợp tác xã (1.004982.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 5 713 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) (2.001973.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 749 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
10 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (1.005378.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 1518 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
11 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (1.005277.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 800 Nộp hồ sơ
12 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (2.002123.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 651 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
13 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (1.001612.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 862 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
14 Đăng ký thành lập hợp tác xã (1.005280.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 587 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (1.004901.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 200
16 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã (2.001958.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 183
17 Viettel test 4.0 (viettel) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 10 415 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ