UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (1.001266.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 860 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (2.000720.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 1129 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (2.000575.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 680 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
4 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (1.001570.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 856 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
5 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (1.004895.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 5 547 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
6 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (1.005010.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 1 1745 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
7 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (1.005377.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 1 1386 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
8 Giải thể tự nguyện hợp tác xã (1.004982.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 5 788 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) (2.001973.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 830 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
10 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (1.005378.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 1585 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
11 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (1.005277.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 900 Nộp hồ sơ
12 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (2.002123.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 775 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
13 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (1.001612.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 968 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
14 Đăng ký thành lập hợp tác xã (1.005280.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 702 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (1.004901.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 291
16 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã (2.001958.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 298
17 Viettel test 4.0 (viettel) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 10 530 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ