UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp thay đổi, bổ sung đkkd cho hộ kinh doanh cá thể (2.000720.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 595 Nộp hồ sơ
2 Cấp lại giấy chứng nhận đkkd cho hộ cá thể (2.000575.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 233 Nộp hồ sơ
3 Tạm ngừng đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (1.001570.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 1 452 Nộp hồ sơ
4 Chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (1.001266.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 1 388 Nộp hồ sơ
5 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (2.002123.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 384 Nộp hồ sơ
6 Thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (1.004979.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 510 Nộp hồ sơ
7 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (1.005378.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 1149 Nộp hồ sơ
8 Tạm ngừng hoạt động htx, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (1.005377.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 1 921 Nộp hồ sơ
9 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (1.005010.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Trong ngày 1394 Nộp hồ sơ
10 Giải thể tự nguyện hợp tác xã (1.004982.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 5 424 Nộp hồ sơ
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (2.001973.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 440 Nộp hồ sơ
12 Thay đôi cơ quan đăng ký hợp tác xã (1.004895.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 5 162 Nộp hồ sơ
13 Cấp giấy chứng nhận đkkd hộ kinh doanh (1.001612.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 2 348 Nộp hồ sơ
14 Cấp giấy chứng nhận đkkd cho hợp tác xã (QT02/TCKH) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 180
15 Viettel test 4.0 (viettel) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 10 113 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ