UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5569
2 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết (QT.TNMT.02-X) Môi trường 10 19358
3 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (QT.TNMT.03-X) Môi trường 10 21901
4 Xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường (QT.TNMT.04-X) Môi trường 10 7250
5 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường (QT.TNMT.05-X) Môi trường 15 6178
6 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5569
7 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết (QT.TNMT.02-X) Môi trường 10 19358
8 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (QT.TNMT.03-X) Môi trường 10 21901
9 Xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường (QT.TNMT.04-X) Môi trường 10 7250
10 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường (QT.TNMT.05-X) Môi trường 15 6178
11 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5569
12 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết (QT.TNMT.02-X) Môi trường 10 19358
13 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (QT.TNMT.03-X) Môi trường 10 21901
14 Xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường (QT.TNMT.04-X) Môi trường 10 7250
15 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường (QT.TNMT.05-X) Môi trường 15 6178
16 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5569
17 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết (QT.TNMT.02-X) Môi trường 10 19358
18 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (QT.TNMT.03-X) Môi trường 10 21901
19 Xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường (QT.TNMT.04-X) Môi trường 10 7250
20 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường (QT.TNMT.05-X) Môi trường 15 6178