UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6084
2 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết (QT.TNMT.02-X) Môi trường 10 19663
3 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (QT.TNMT.03-X) Môi trường 10 22147
4 Xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường (QT.TNMT.04-X) Môi trường 10 7482
5 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường (QT.TNMT.05-X) Môi trường 15 6482
6 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6084
7 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết (QT.TNMT.02-X) Môi trường 10 19663
8 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (QT.TNMT.03-X) Môi trường 10 22147
9 Xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường (QT.TNMT.04-X) Môi trường 10 7482
10 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường (QT.TNMT.05-X) Môi trường 15 6482
11 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6084
12 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết (QT.TNMT.02-X) Môi trường 10 19663
13 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (QT.TNMT.03-X) Môi trường 10 22147
14 Xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường (QT.TNMT.04-X) Môi trường 10 7482
15 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường (QT.TNMT.05-X) Môi trường 15 6482
16 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6084
17 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết (QT.TNMT.02-X) Môi trường 10 19663
18 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (QT.TNMT.03-X) Môi trường 10 22147
19 Xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường (QT.TNMT.04-X) Môi trường 10 7482
20 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường (QT.TNMT.05-X) Môi trường 15 6482