UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu (QT03/TT) Khiểu nại, tố cáo 30 170
2 Giải quyết khiếu nại lần hai (QT04/TT) Khiểu nại, tố cáo 45 161
3 Giải quyết tố cáo (QT05/TT) Khiểu nại, tố cáo 60 473
4 Tiếp công dân (QT01/TT) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân Trong ngày 481
5 Xử lý đơn thư (QT02/TT) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 10 262