UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (QT11/KT) Nông nghiệp 3 613 Nộp hồ sơ
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (QT12/KT) Nông nghiệp 3 759 Nộp hồ sơ
3 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (QT13/KT) Nông nghiệp 4,5 779 Nộp hồ sơ
4 Giao rừng cho cộng đồng dân cư nông thôn (QT14/KT) Nông nghiệp 12,5 512 Nộp hồ sơ
5 Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân (QT15/KT) Nông nghiệp 27 510 Nộp hồ sơ
6 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (QT11/KT) Nông nghiệp 3 613 Nộp hồ sơ
7 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (QT12/KT) Nông nghiệp 3 759 Nộp hồ sơ
8 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (QT13/KT) Nông nghiệp 4,5 779 Nộp hồ sơ
9 Giao rừng cho cộng đồng dân cư nông thôn (QT14/KT) Nông nghiệp 12,5 512 Nộp hồ sơ
10 Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân (QT15/KT) Nông nghiệp 27 510 Nộp hồ sơ
11 Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình (QT16/KT) Nông nghiệp 20 1475
12 Hỗ trợ trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước) (QT17/KT) Nông nghiệp 15 1563
13 Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình (QT16/KT) Nông nghiệp 20 1475
14 Hỗ trợ trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước) (QT17/KT) Nông nghiệp 15 1563