UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP) (QT01/QLÐT) Quản lý hoạt động xây dựng 20 362 Nộp hồ sơ
2 Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết (QT02/QLÐT) Quản lý hoạt động xây dựng 25 333 Nộp hồ sơ
3 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (1.007262.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 14,5 1507 Nộp hồ sơ
4 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (Đối với nhà ở riêng lẻ) (1.007262.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 14,5 289 Nộp hồ sơ
5 Điều chỉnh giấy phép xây dựng (1.007286.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 14,5 252 Nộp hồ sơ
6 Gia hạn giấy phép xây dựng (1.007287.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 5 622 Nộp hồ sơ
7 Cấp lại giấy phép xây dựng (1.007288.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 5 266 Nộp hồ sơ
8 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến (1.007262.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 29,5 583 Nộp hồ sơ
9 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến (1.007266.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 29,5 420 Nộp hồ sơ
10 Cấp giấy phép xây dựng công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng (QT20/QLÐT) Quản lý hoạt động xây dựng 29,5 274 Nộp hồ sơ
11 Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (1.007262.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 29,5 220 Nộp hồ sơ
12 Cấp giấy phép xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo (đối với công trình) (1.007266.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 29,5 613 Nộp hồ sơ
13 Cấp giấy phép xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo (đối với nhà ở riêng lẻ) (1.007266.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 14,5 266 Nộp hồ sơ
14 Cấp phép di dời công trình (đối với công trình) (1.007285.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 29,5 588 Nộp hồ sơ
15 Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng (1.007262.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 29,5 260 Nộp hồ sơ
16 Cấp giấy phép xây dựng công trình cho dự án (1.007262.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 29,5 561 Nộp hồ sơ
17 Thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch (QT30/QLÐT) Quản lý hoạt động xây dựng 25 581 Nộp hồ sơ
18 Cấp Giấy phép quy hoạch (QT03/QLÐT) Quản lý hoạt động xây dựng 45 454
19 Cấp phép di dời công trình (đối với nhà ở riêng lẻ) (1.007285.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 14,5 251
20 Thẩm định Kinh phí lập quy hoạch (QT26/QLÐT) Quản lý hoạt động xây dựng 20 223