UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
2 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
3 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
4 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
5 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
6 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
7 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
8 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
9 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
10 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
11 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
12 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
13 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
14 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
15 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
16 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
17 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
18 Đăng ký khai thác nước dưới đất (1.001662.000.00.00.H55) Đất đai 10 137
19 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242
20 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 9242