UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
2 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
3 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
4 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
5 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
6 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
7 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
8 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
9 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
10 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
11 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
12 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
13 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
14 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
15 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
16 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
17 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
18 Đăng ký khai thác nước dưới đất (QT.TNMT.06-X) Đất đai 10 83
19 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880
20 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QT.TNMT.01-X) Đất đai 45 5880