UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
2 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
3 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
4 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
5 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
6 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
7 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
8 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
9 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
10 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
11 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
12 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
13 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
14 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
15 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
16 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
17 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
18 Đăng ký khai thác nước dưới đất (QT.TNMT.06-X) Đất đai 10 89
19 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415
20 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (1.003554.000.00.00.H55) Đất đai 45 6415