UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết (QT.TNMT.02-X) Môi trường 10 19358
2 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (QT.TNMT.03-X) Môi trường 10 21901
3 Xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường (QT.TNMT.04-X) Môi trường 10 7250
4 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường (QT.TNMT.05-X) Môi trường 15 6178
5 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết (QT.TNMT.02-X) Môi trường 10 19358
6 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (QT.TNMT.03-X) Môi trường 10 21901
7 Xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường (QT.TNMT.04-X) Môi trường 10 7250
8 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường (QT.TNMT.05-X) Môi trường 15 6178
9 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết (QT.TNMT.02-X) Môi trường 10 19358
10 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (QT.TNMT.03-X) Môi trường 10 21901
11 Xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường (QT.TNMT.04-X) Môi trường 10 7250
12 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường (QT.TNMT.05-X) Môi trường 15 6178
13 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết (QT.TNMT.02-X) Môi trường 10 19358
14 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (QT.TNMT.03-X) Môi trường 10 21901
15 Xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường (QT.TNMT.04-X) Môi trường 10 7250
16 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường (QT.TNMT.05-X) Môi trường 15 6178
17 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết (QT.TNMT.02-X) Môi trường 10 19358
18 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (QT.TNMT.03-X) Môi trường 10 21901
19 Xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường (QT.TNMT.04-X) Môi trường 10 7250
20 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường (QT.TNMT.05-X) Môi trường 15 6178