UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật (QT14/TP) Hành chính tư pháp 5 414 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 Cấp bản sao từ sổ gốc (QT01/TP) Công chứng 1 808 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (QT11/TP) Công chứng 1 562 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
4 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài (QT03/TP) Hành chính tư pháp 5 690 Nộp hồ sơ
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch (QT07/TP) Hành chính tư pháp Trong ngày 385 Nộp hồ sơ
6 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (QT08/TP) Hành chính tư pháp Trong ngày 641 Nộp hồ sơ
7 Công nhận Báo cáo viên pháp luật (QT15/TP) Hành chính tư pháp 5 201 Nộp hồ sơ
8 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (Cải chính) (QT18/TP) Hành chính tư pháp 3 1479 Nộp hồ sơ
9 Cấp bản sao trích lục hộ tịch (QT02/TP) Công chứng 1 734 Nộp hồ sơ
10 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (QT04/TP) Công chứng 1 247 Nộp hồ sơ
11 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp (QT05/TP) Công chứng Trong ngày 617 Nộp hồ sơ
12 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp (QT06/TP) Công chứng 1 602 Nộp hồ sơ
13 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản (QT09/TP) Công chứng 2 417 Nộp hồ sơ
14 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản (QT10/TP) Công chứng 2 215 Nộp hồ sơ
15 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản (QT12/TP) Công chứng 2 406 Nộp hồ sơ
16 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch (QT13/TP) Công chứng 1 236 Nộp hồ sơ
17 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (QT16/TP) Công chứng 1 534 Nộp hồ sơ
18 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (QT17/TP) Công chứng 1 609 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
19 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (QT19/TP) Hành chính tư pháp Trong ngày 1157
20 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (QT20/TP) Hành chính tư pháp 15 842