UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật (QT14/TP) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 451 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 Cấp bản sao từ sổ gốc (2.000908.000.00.00.H55) Công chứng 1 844 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (2.000942.000.00.00.H55) Công chứng 1 603 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
4 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch (QT07/TP) Phổ biến giáo dục pháp luật Trong ngày 407 Nộp hồ sơ
5 Công nhận Báo cáo viên pháp luật (QT15/TP) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 224 Nộp hồ sơ
6 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (Cải chính) (QT18/TP) Phổ biến giáo dục pháp luật 3 1500 Nộp hồ sơ
7 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (QT04/TP) Công chứng 1 262 Nộp hồ sơ
8 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp (2.000992.000.00.00.H55) Công chứng 1 635 Nộp hồ sơ
9 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp (2.001008.000.00.00.H55) Công chứng 1 613 Nộp hồ sơ
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản (2.001050.000.00.00.H55) Công chứng 2 429 Nộp hồ sơ
11 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản (2.001044.000.00.00.H55) Công chứng 2 229 Nộp hồ sơ
12 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản (2.001044.000.00.00.H55) Công chứng 2 415 Nộp hồ sơ
13 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch (2.000913.000.00.00.H55) Công chứng 1 249 Nộp hồ sơ
14 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (2.000843.000.00.00.H55) Công chứng 1 546 Nộp hồ sơ
15 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (2.000815.000.00.00.H55) Công chứng 1 643 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
16 Cấp bản sao trích lục hộ tịch (2.000635.000.00.00.H55) Hộ tịch 1 751 Nộp hồ sơ
17 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài (2.000497.000.00.00.H55) Hộ tịch 5 702 Nộp hồ sơ
18 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (1.001766.000.00.00.H55) Hộ tịch Trong ngày 663 Nộp hồ sơ
19 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (QT19/TP) Phổ biến giáo dục pháp luật Trong ngày 1305
20 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (QT20/TP) Phổ biến giáo dục pháp luật 15 904