UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã (QT.NV.08-X) Thi đua khen thưởng 10 4354
2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề (QT.NV.09-X) Thi đua khen thưởng 10 5072
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (QT.NV.10-X) Thi đua khen thưởng 10 3930
4 Thủ tục Danh hiệu Gia đình văn hóa (QT.NV.11-X) Thi đua khen thưởng 10 5727
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã (QT.NV.08-X) Thi đua khen thưởng 10 4354
6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề (QT.NV.09-X) Thi đua khen thưởng 10 5072
7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (QT.NV.10-X) Thi đua khen thưởng 10 3930
8 Thủ tục Danh hiệu Gia đình văn hóa (QT.NV.11-X) Thi đua khen thưởng 10 5727
9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã (QT.NV.08-X) Thi đua khen thưởng 10 4354
10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề (QT.NV.09-X) Thi đua khen thưởng 10 5072
11 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (QT.NV.10-X) Thi đua khen thưởng 10 3930
12 Thủ tục Danh hiệu Gia đình văn hóa (QT.NV.11-X) Thi đua khen thưởng 10 5727
13 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã (QT.NV.08-X) Thi đua khen thưởng 10 4354
14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề (QT.NV.09-X) Thi đua khen thưởng 10 5072
15 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (QT.NV.10-X) Thi đua khen thưởng 10 3930
16 Thủ tục Danh hiệu Gia đình văn hóa (QT.NV.11-X) Thi đua khen thưởng 10 5727
17 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã (QT.NV.08-X) Thi đua khen thưởng 10 4354
18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề (QT.NV.09-X) Thi đua khen thưởng 10 5072
19 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (QT.NV.10-X) Thi đua khen thưởng 10 3930
20 Thủ tục Danh hiệu Gia đình văn hóa (QT.NV.11-X) Thi đua khen thưởng 10 5727