UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã (QT.NV.08-X) Thi đua khen thưởng 10 5197
2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề (QT.NV.09-X) Thi đua khen thưởng 10 6165
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (QT.NV.10-X) Thi đua khen thưởng 10 5260
4 Thủ tục Danh hiệu Gia đình văn hóa (QT.NV.11-X) Thi đua khen thưởng 10 7597
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã (QT.NV.08-X) Thi đua khen thưởng 10 5197
6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề (QT.NV.09-X) Thi đua khen thưởng 10 6165
7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (QT.NV.10-X) Thi đua khen thưởng 10 5260
8 Thủ tục Danh hiệu Gia đình văn hóa (QT.NV.11-X) Thi đua khen thưởng 10 7597
9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã (QT.NV.08-X) Thi đua khen thưởng 10 5197
10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề (QT.NV.09-X) Thi đua khen thưởng 10 6165
11 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (QT.NV.10-X) Thi đua khen thưởng 10 5260
12 Thủ tục Danh hiệu Gia đình văn hóa (QT.NV.11-X) Thi đua khen thưởng 10 7597
13 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã (QT.NV.08-X) Thi đua khen thưởng 10 5197
14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề (QT.NV.09-X) Thi đua khen thưởng 10 6165
15 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (QT.NV.10-X) Thi đua khen thưởng 10 5260
16 Thủ tục Danh hiệu Gia đình văn hóa (QT.NV.11-X) Thi đua khen thưởng 10 7597
17 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã (QT.NV.08-X) Thi đua khen thưởng 10 5197
18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề (QT.NV.09-X) Thi đua khen thưởng 10 6165
19 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (QT.NV.10-X) Thi đua khen thưởng 10 5260
20 Thủ tục Danh hiệu Gia đình văn hóa (QT.NV.11-X) Thi đua khen thưởng 10 7597