UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (QT.TP.34-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 8 6797
2 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (2.000930.000.00.00.H55) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 6660
3 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (QT.TP.36-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 12150
4 Thủ tục bầu hòa giải viên (QT.TP.37-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 9113
5 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (QT.TP.34-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 8 6797
6 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (2.000930.000.00.00.H55) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 6660
7 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (QT.TP.36-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 12150
8 Thủ tục bầu hòa giải viên (QT.TP.37-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 9113
9 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (QT.TP.34-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 8 6797
10 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (2.000930.000.00.00.H55) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 6660
11 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (QT.TP.36-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 12150
12 Thủ tục bầu hòa giải viên (QT.TP.37-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 9113
13 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (QT.TP.34-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 8 6797
14 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (2.000930.000.00.00.H55) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 6660
15 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (QT.TP.36-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 12150
16 Thủ tục bầu hòa giải viên (QT.TP.37-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 9113
17 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (QT.TP.34-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 8 6797
18 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (2.000930.000.00.00.H55) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 6660
19 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (QT.TP.36-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 12150
20 Thủ tục bầu hòa giải viên (QT.TP.37-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 9113