UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện (QT06/NV) Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ 20 354 Nộp hồ sơ
2 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện (QT07/NV) Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ 20 399 Nộp hồ sơ
3 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có địa bàn hoạt động ở một huyện. (QT05/NV) Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ 20 509 Nộp hồ sơ
4 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (QT08/NV) Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ 20 495 Nộp hồ sơ
5 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện (QT04/NV) Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ 1 310 Nộp hồ sơ
6 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện (QT03/NV) Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ 1 631 Nộp hồ sơ
7 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện (QT02/NV) Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ 1 426 Nộp hồ sơ
8 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2, Điều 41, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (QT01/NV) Tôn giáo; hội và tổ chức phi chính phủ 1 291 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
9 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (2.000414.000.00.00.H55) Thi đua khen thưởng 20 274 Nộp hồ sơ
10 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình (2.000356.000.00.00.H55) Thi đua khen thưởng 10 1402 Nộp hồ sơ
11 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại (2.000364.000.00.00.H55) Thi đua khen thưởng 20 1441 Nộp hồ sơ
12 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến (2.000385.000.00.00.H55) Thi đua khen thưởng 20 1233 Nộp hồ sơ
13 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố về thành tích đột xuất (1.000804.000.00.00.H55) Thi đua khen thưởng 20 2122 Nộp hồ sơ
14 Tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (1.000843.000.00.00.H55) Thi đua khen thưởng 20 1354 Nộp hồ sơ
15 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề (2.000374.000.00.00.H55) Thi đua khen thưởng 20 1480 Nộp hồ sơ
16 Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến (2.000402.000.00.00.H55) Thi đua khen thưởng 20 1524 Nộp hồ sơ
17 Thẩm định việc thành lập tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập (QT01/NV) Chính quyền địa phương 15 586 Nộp hồ sơ
18 Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập (QT02/NVbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Chính quyền địa phương 15 537 Nộp hồ sơ
19 Thẩm định việc giải thể tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập (QT03/NV) Chính quyền địa phương 15 552 Nộp hồ sơ