UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện (1.001204.000.00.00.H55) Tôn giáo Chính phủ 20 391 Nộp hồ sơ
2 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện (1.001199.000.00.00.H55) Tôn giáo Chính phủ 20 475 Nộp hồ sơ
3 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện (1.001212.000.00.00.H55) Tôn giáo Chính phủ 20 549 Nộp hồ sơ
4 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (1.001180.000.00.00.H55) Tôn giáo Chính phủ 20 533 Nộp hồ sơ
5 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện (1.001220.000.00.00.H55) Tôn giáo Chính phủ 1 338 Nộp hồ sơ
6 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện (1.000316.000.00.00.H55) Tôn giáo Chính phủ 1 662 Nộp hồ sơ
7 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện (2.000267.000.00.00.H55) Tôn giáo Chính phủ 1 461 Nộp hồ sơ
8 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo (1.001228.000.00.00.H55) Tôn giáo Chính phủ 1 328 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
9 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình (2.000356.000.00.00.H55) Thi đua khen thưởng 10 1435 Nộp hồ sơ
10 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại (2.000364.000.00.00.H55) Thi đua khen thưởng 20 1469 Nộp hồ sơ
11 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố về thành tích đột xuất (1.000804.000.00.00.H55) Thi đua khen thưởng 20 2149 Nộp hồ sơ
12 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề (2.000374.000.00.00.H55) Thi đua khen thưởng 20 1510 Nộp hồ sơ
13 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (2.000414.000.00.00.H55) Thi đua khen thưởng 20 296 Nộp hồ sơ
14 Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến (2.000402.000.00.00.H55) Thi đua khen thưởng 20 1555 Nộp hồ sơ
15 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến (2.000385.000.00.00.H55) Thi đua khen thưởng 20 1264 Nộp hồ sơ
16 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (1.000843.000.00.00.H55) Thi đua khen thưởng 20 1386 Nộp hồ sơ
17 Thẩm định việc thành lập tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập (1.003719.000.00.00.H55) Tổ chức - Biên chế 15 605 Nộp hồ sơ
18 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (1.003693.000.00.00.H55) Tổ chức - Biên chế 15 608 Nộp hồ sơ
19 Thẩm định việc giải thể tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập (1.003817.000.00.00.H55) Tổ chức - Biên chế 15 617 Nộp hồ sơ