UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục Tiếp công dân (QT.KNTC.01-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 90 5233
2 Thủ tục Xử lý đơn (QT.KNTC.02-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 10 7017
3 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND (QT.KNTC.03-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 30 7832
4 Thủ tục Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND (QT.KNTC.04-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 60 5404
5 Thủ tục Tiếp công dân (QT.KNTC.01-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 90 5233
6 Thủ tục Xử lý đơn (QT.KNTC.02-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 10 7017
7 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND (QT.KNTC.03-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 30 7832
8 Thủ tục Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND (QT.KNTC.04-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 60 5404
9 Thủ tục Tiếp công dân (QT.KNTC.01-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 90 5233
10 Thủ tục Xử lý đơn (QT.KNTC.02-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 10 7017
11 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND (QT.KNTC.03-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 30 7832
12 Thủ tục Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND (QT.KNTC.04-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 60 5404
13 Thủ tục Tiếp công dân (QT.KNTC.01-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 90 5233
14 Thủ tục Xử lý đơn (QT.KNTC.02-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 10 7017
15 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND (QT.KNTC.03-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 30 7832
16 Thủ tục Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND (QT.KNTC.04-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 60 5404
17 Thủ tục Tiếp công dân (QT.KNTC.01-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 90 5233
18 Thủ tục Xử lý đơn (QT.KNTC.02-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 10 7017
19 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND (QT.KNTC.03-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 30 7832
20 Thủ tục Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND (QT.KNTC.04-X) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 60 5404