UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước (2.001263.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 30 16077
2 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước (2.001255.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 5 14697 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước (2.001263.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 30 16077
4 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước (2.001255.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 5 14697 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
5 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước (2.001263.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 30 16077
6 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước (2.001255.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 5 14697 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
7 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước (2.001263.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 30 16077
8 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước (2.001255.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 5 14697 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
9 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước (2.001263.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 30 16077
10 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước (2.001255.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 5 14697 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
11 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước (2.001263.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 30 16077
12 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước (2.001255.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 5 14697 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
13 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước (2.001263.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 30 16077
14 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước (2.001255.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 5 14697 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
15 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước (2.001263.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 30 16077
16 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước (2.001263.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 30 16077
17 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước (2.001255.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 5 14697 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
18 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước (2.001255.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 5 14697 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
19 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước (2.001263.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 30 16077
20 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước (2.001255.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 5 14697 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ