UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (QT.TP.40-X) Bồi thường nhà nước 60 9142
2 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (QT.TP.41-X) Bồi thường nhà nước 10 14062
3 Trả lại tài sản (QT.TP.42-X) Bồi thường nhà nước 5 11324
4 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (QT.TP.43-X) Bồi thường nhà nước 5 14801
5 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (QT.TP.40-X) Bồi thường nhà nước 60 9142
6 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (QT.TP.41-X) Bồi thường nhà nước 10 14062
7 Trả lại tài sản (QT.TP.42-X) Bồi thường nhà nước 5 11324
8 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (QT.TP.43-X) Bồi thường nhà nước 5 14801
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (QT.TP.40-X) Bồi thường nhà nước 60 9142
10 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (QT.TP.41-X) Bồi thường nhà nước 10 14062
11 Trả lại tài sản (QT.TP.42-X) Bồi thường nhà nước 5 11324
12 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (QT.TP.43-X) Bồi thường nhà nước 5 14801
13 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (QT.TP.40-X) Bồi thường nhà nước 60 9142
14 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (QT.TP.41-X) Bồi thường nhà nước 10 14062
15 Trả lại tài sản (QT.TP.42-X) Bồi thường nhà nước 5 11324
16 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (QT.TP.43-X) Bồi thường nhà nước 5 14801
17 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (QT.TP.40-X) Bồi thường nhà nước 60 9142
18 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (QT.TP.41-X) Bồi thường nhà nước 10 14062
19 Trả lại tài sản (QT.TP.42-X) Bồi thường nhà nước 5 11324
20 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (QT.TP.43-X) Bồi thường nhà nước 5 14801