UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (1.003274.000.00.00.H55) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 3 1275 Nộp hồ sơ
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (1.001676.000.00.00.H55) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 3 1595 Nộp hồ sơ
3 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (2.001350.000.00.00.H55) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 4,5 1505 Nộp hồ sơ
4 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (1.003274.000.00.00.H55) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 3 1275 Nộp hồ sơ
5 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (1.001676.000.00.00.H55) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 3 1595 Nộp hồ sơ
6 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (2.001350.000.00.00.H55) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 4,5 1505 Nộp hồ sơ
7 Hỗ trợ dự án liên kết (1.003434.000.00.00.H55) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 25 504 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
8 Bố trí ổn định dân cư trong huyện (1.003281.000.00.00.H55) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 30 374 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
9 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh (1.003319.000.00.00.H55) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 60 389 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ