UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang thác trên đường thủy nội địa (QT04/QLÐT) Đường thủy nội địa 3 223 Nộp hồ sơ
2 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (QT05/QLÐT) Đường thủy nội địa 3 515 Nộp hồ sơ
3 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (QT06/QLÐT) Đường thủy nội địa 3 243 Nộp hồ sơ
4 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (QT07/QLÐT) Đường thủy nội địa 3 504 Nộp hồ sơ
5 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (QT08/QLÐT) Đường thủy nội địa 3 606 Nộp hồ sơ
6 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của trủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (QT09/QLÐT) Đường thủy nội địa 3 251 Nộp hồ sơ
7 Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (QT10/QLÐT) Đường thủy nội địa 3 245 Nộp hồ sơ
8 Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (QT11/QLÐT) Đường thủy nội địa 3 577 Nộp hồ sơ
9 Xóa Đăng ký phương tiện thủy nội địa (QT12/QLÐT) Đường thủy nội địa 3 251 Nộp hồ sơ