UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật (QT14/TP) Hành chính tư pháp 5 451 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài (2.000497.000.00.00.H55) Hành chính tư pháp 5 701 Nộp hồ sơ
3 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch (QT07/TP) Hành chính tư pháp Trong ngày 406 Nộp hồ sơ
4 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (1.001766.000.00.00.H55) Hành chính tư pháp Trong ngày 662 Nộp hồ sơ
5 Công nhận Báo cáo viên pháp luật (QT15/TP) Hành chính tư pháp 5 222 Nộp hồ sơ
6 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (Cải chính) (QT18/TP) Hành chính tư pháp 3 1498 Nộp hồ sơ
7 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (QT19/TP) Hành chính tư pháp Trong ngày 1302
8 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (QT20/TP) Hành chính tư pháp 15 904
9 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (2.000779.000.00.00.H55) Hành chính tư pháp 15 267
10 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (1.001695.000.00.00.H55) Hành chính tư pháp 15 480
11 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (1.001669.000.00.00.H55) Hành chính tư pháp 5 520
12 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài (2.000756.000.00.00.H55) Hành chính tư pháp 2 650
13 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (2.002189.000.00.00.H55) Hành chính tư pháp 12 386
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (2.000554.000.00.00.H55) Hành chính tư pháp 12 469
15 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài (QT27/TP) Hành chính tư pháp 5 232
16 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (QT28/TP) Hành chính tư pháp 13 325
17 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài (2.000513.000.00.00.H55) Hành chính tư pháp 13 449
18 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài( khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) (2.000547.000.00.00.H55) Hành chính tư pháp 3 452
19 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tại nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (QT31/TP) Hành chính tư pháp 6 340