UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật (QT14/TP) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 1081 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 Công nhận Báo cáo viên pháp luật (QT15/TP) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 712 Nộp hồ sơ
3 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tại nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (QT31/TP) Phổ biến giáo dục pháp luật 6 767 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ