UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc (2.000908.000.00.00.H55) Chứng thực 1 1427 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (2.000942.000.00.00.H55) Chứng thực 1 1227 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (2.000884.000.00.00.H55) Chứng thực 1 704 Nộp hồ sơ
4 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp (2.000992.000.00.00.H55) Chứng thực 1 963 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
5 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp (2.001008.000.00.00.H55) Chứng thực 1 984 Nộp hồ sơ
6 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch (QT07/TP) Chứng thực Trong ngày 763 Nộp hồ sơ
7 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản (2.001050.000.00.00.H55) Chứng thực 2 888 Nộp hồ sơ
8 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản (2.001044.000.00.00.H55) Chứng thực 2 527 Nộp hồ sơ
9 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản (2.001044.000.00.00.H55) Chứng thực 2 817 Nộp hồ sơ
10 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch (2.000913.000.00.00.H55) Chứng thực 1 708 Nộp hồ sơ
11 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (2.000843.000.00.00.H55) Chứng thực 1 1011 Nộp hồ sơ
12 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (2.000815.000.00.00.H55) Chứng thực 1 1098 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
13 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (1.001695.000.00.00.H55) Chứng thực 15 957
14 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (1.001669.000.00.00.H55) Chứng thực 5 910
15 - V4.0: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 4.0 (QT/CC4.0) Chứng thực 5 652 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ