UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (1.003274.000.00.00.H55) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 3 1015 Nộp hồ sơ
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (1.001676.000.00.00.H55) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 3 1305 Nộp hồ sơ
3 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (2.001350.000.00.00.H55) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 4,5 1219 Nộp hồ sơ
4 Hỗ trợ dự án liên kết (1.003434.000.00.00.H55) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 25 367 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
5 Bố trí ổn định dân cư trong huyện (1.003281.000.00.00.H55) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 30 209 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
6 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh (1.003319.000.00.00.H55) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 60 284 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ