UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (QT.TP.13-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 20 20348
2 Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (QT.TP.16-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 30 5322
3 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế (QT.TP.17-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 15 6927
4 Đăng kí khai sinh (1.001193.000.00.00.H55) Phổ biến giáo dục pháp luật 1 25905 Nộp hồ sơ
5 Thủ tục đăng ký lại khai sinh (1.001193.000.00.00.H55) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 6228
6 Thủ tục đăng ký khai tử (QT.TP.20-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 1 5746
7 Thủ tục đăng ký lại khai tử (QT.TP.21-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 6395
8 Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân (QT.TP.22-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 3 7185
9 Thủ tục đăng kí giám hộ (QT.TP.23-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 3 7829
10 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ (QT.TP.24-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 2 5704
11 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con (QT.TP.31-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 3 20053
12 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con (QT.TP.32-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 3 6937
13 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (QT.TP.34-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 8 5916
14 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (QT.TP.35-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 5778
15 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (QT.TP.36-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 11258
16 Thủ tục bầu hòa giải viên (QT.TP.37-X) Phổ biến giáo dục pháp luật 5 8225