UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (QT.GTVT.01-X) Đường thủy nội địa 3 6553
2 Thủ tục Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (QT.GTVT.02-X) Đường thủy nội địa 3 7735
3 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (QT.GTVT.03-X) Đường thủy nội địa 3 8067
4 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (QT.GTVT.04-X) Đường thủy nội địa 3 8349
5 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (QT.GTVT.05-X) Đường thủy nội địa 3 7974
6 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (QT.GTVT.06-X) Đường thủy nội địa 3 7632
7 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (QT.GTVT.07-X) Đường thủy nội địa 3 6196
8 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (QT.GTVT.08-X) Đường thủy nội địa 3 6260
9 Thủ tục Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa (QT.GTVT.09-X) Đường thủy nội địa 3 8015