UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Xã Phúc Hà

Bùi Thanh Phương

Chuyên viên, Xã Phúc Hà

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Dương Phương Thảo

Chuyên viên, Xã Phúc Hà

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Ngô Thị Thu Phương

Chuyên viên, Xã Phúc Hà

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Nguyễn Hồng Sơn

Chuyên viên, Xã Phúc Hà

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Nguyễn Thanh Sơn

Chuyên viên, Xã Phúc Hà

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Nguyễn Văn Trọng

Chuyên viên, Xã Phúc Hà

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Trần Thị Hương Quế

Văn thư, Xã Phúc Hà

0 lượt đánh giá

 Đánh giá