UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

UBND thành phố Thái Nguyên

Ban tiếp công dân tiếp công dân

Trưởng phòng, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Bùi Thị Mơ

Chuyên viên, UBND thành phố Thái Nguyên

24 lượt đánh giá

 Đánh giá

Bùi Xuân Khoa

Trưởng phòng, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Chu Thị Kim Phượng

Chuyên viên, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Chu Thị Hoa

Chuyên viên, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Đàm Ngọc Quý

Chuyên viên, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Đặng Thị Phương Thảo

Chuyên viên, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Đặng Thị Thanh Hòa

Chuyên viên, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Đặng Thị Thu Hương

Chuyên viên, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Đào Quang Nghĩa

Chuyên viên, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Đào Xuân Hòa

Phó Trưởng phòng, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Đào Phúc Thi

Chuyên viên, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Đỗ Mạnh Tiến

Chuyên viên, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Đỗ Thành Trung

Chuyên viên, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Đỗ Thị Hải

Chuyên viên, UBND thành phố Thái Nguyên

0 lượt đánh giá

 Đánh giá