UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Xã Phúc Trìu

Đỗ Việt Nga

Chuyên viên, Xã Phúc Trìu

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Phạm Thị Thục

Văn thư, Xã Phúc Trìu

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Phạm Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên, Xã Phúc Trìu

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Trần Thu Thủy

Chuyên viên, Xã Phúc Trìu

8 lượt đánh giá

 Đánh giá